Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu:                                                  1. června 2022 od 13:00 - 17:00

Náhradní termín: náhradní termín                               8. června 2022 od 14:00 - 16:00

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinné školní docházky

Zápis probíhá pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a prokáží se platným vízem strpění vydané ČR.

Maximální počet přijímaných ukrajinských žáků do první třídy základní školy je 21.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 • děti s místem pobytu v příslušné spádové oblasti základní školy (nutno doložit platným dokumentem např. nájemní smlouvou),
 • děti s místem pobytu ve městě Hodonín (nutno doložit platným dokumentem např. nájemní smlouvou).

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování.


Vyhodnocení přijetí

V případě, že počet dětí splňujících daná kritéria přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které daná kritéria splňují. Losování provede zástupce vedení školy za přítomnosti člena školské rady a zástupce zřizovatele nebo zaměstnance města Hodonín, odboru sociálních věcí a školství. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na přihlášce dítěte k základnímu vzdělávání. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy.
 • Rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí se vydává ve 2 vyhotoveních (pro zákonného zástupce a k založení do spisu žáka školy).
 • Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů. Tato lhůta započne následující den po doručení rozhodnutí (pokud se zákonný zástupce nevzdá odvolání na místě při osobním převzetí rozhodnutí).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Ředitel školy vydá rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Průběh zápisu

 • K zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce (pokud není stanoveno jinak).
 • Při zápisu je nutno doložit doklad místa pobytu (nájemní smlouvu, smlouvu o ubytování, ...)
 • Zápis bude probíhat pouze formálně. Není nutná přítomnost dítěte.


Žádost o odklad povinné školní docházky se bude řešit dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.