Poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Daniela Burianová

e-mail: burianova@zsvancur.cz

telefon: +420 518 321 387

Činnost výchovného poradce:

  • Sledování výchovně vzdělávacího procesu žáků a s tím související vyhledání žáků s podezřením na specifické poruchy učení či žáků mimořádně nadaných a talentovaných
  • Úzká spolupráce s pedagogy žáků a s jejich zákonnými zástupci- metodická pomoc, individuální konzultace pro pedagogy, zákonné zástupce žáků i pro žáky
  • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC či jinými poradenskými zařízeními - zajištění vyšetření v PPP
  • Řešení případných výchovných či vzdělávacích problémů žáků - vedení výchovných komisí
  • Zajištění a dopomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků
  • Seznámení všech vyučujících s aktuálními zprávami z vyšetření žáků
  • Zajišťování odborných materiálů, pomůcek a metodik pro práci s žáky s poruchami učení a chování a se žáky mimořádně nadanými a talentovanými
  • Vedení dokumentace

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: pondělí od 14.00 do 16.00 hodin (po domluvě na burianova@zsvancur.cz). 


Pro domluvení schůzky můžete využít následující kontaktní formulář: