Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy školy

Zde najdete důležité vnitřní předpisy školy - školní řád a klasifikační řád, včetně dodatku pro distanční formu vzdělávání.

Postup při odškodňování školních úrazů

V případě, že se žákovi ve škole stane úraz, nahlásí jej neprodleně vyučujícímu v aktuální hodině, případně učiteli, který v daném okamžiku vykonává dohled (na chodbě, v šatnách, v jídelně apod.). V případě nenahlášení úrazu neprodleně, nemůže být později uplatňován nárok na plnění pojistného ze strany školy. 

 • Tento vyučující zapíše obratem úraz do tzv. Knihy úrazů.
 • Jedná-li se o vážnější úraz a je-li zraněný ošetřen u lékaře (což rodič nebo žák ohlásí bez odkladu škole, nejpozději druhý den), hlásí škola následně úraz na pojišťovnu a Českou školní inspekci.
 • Pojišťovna úraz zaeviduje, přidělí číslo škodní události a zašle na školu dokumentaci pro odškodnění úrazu. Tato dokumentace je následně předána žákovi a o této skutečnosti jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím zápisu v elektronické žákovské knížce v systému Bakaláři. Zákonným zástupcům se tak do rukou dostávají formuláře:
 1. záznam o úrazu
 2. prohlášení o GDPR pro pojišťovacího makléře RENOMIA
 3. prohlášení poškozeného - pojištění odpovědnosti
 4. formulář pro odškodnění bolestného (vyplňuje lékař až ve chvíli, kdy je zcela ukončeno léčení úrazu)

Pozn: V ojedinělých případech se může stát, že pojišťovna zašle dokumentaci přímo na adresu bydliště zákonných zástupců. Následný postup ale zůstává stejný.

 • Jakmile je léčení úrazu zcela ukončeno, přinese žák vyplněné formuláře zpět do školy a odevzdá panu učiteli Antošovi (II. stupeň), který má v naší organizaci odškodňování úrazů na starosti. K těmto dokumentům doloží zraněný všechny lékařské zprávy za dobu léčení úrazu, případně doklad o zaplacení poplatku za obodování úrazu lékařem, číslo účtu, na který má být vyplaceno plnění pojistné události.
 • Škola odešle veškerou dokumentaci pojišťovně a během cca 3 měsíců je úraz odškodněn.
 • Peníze zašle pojišťovna (resp. škola - spoluúčast) poškozenému na účet, který uvede v dokumentaci.
 • Pojišťovna oznámí písemnou formou jak škole, tak zákonným zástupcům poškozeného, že odškodnění úrazu bylo ukončeno a vyplaceno.

VZOR jak vyplnit formulář "Prohlášení poškozeného - pojištění odpovědnosti" naleznete zde: