Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy školy

Zde najdete důležité vnitřní předpisy školy - školní řád a klasifikační řád.

Postup při odškodňování školních úrazů

  • V případě, že se žákovi ve škole stane úraz, nahlásí jej neprodleně vyučujícímu v aktuální hodině, případně učiteli, který v daném okamžiku vykonává dohled (na chodbě, v šatnách, v jídelně apod.)
  • Tento vyučující zapíše obratem úraz do tzv. Knihy úrazů.
  • Jedná-li se o vážnější úraz a je-li zraněný ošetřen u lékaře (což rodič nebo žák ohlásí bez odkladu škole), hlásí škola následně úraz na pojišťovnu a Českou školní inspekci.
  • Pojišťovna úraz zaeviduje, přidělí číslo škodní události a zašle na školu dokumentaci pro odškodnění úrazu. Tato dokumentace je následně předána žákovi a o této skutečnosti jsou rodiče informováni prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. Rodičům se tak do rukou dostávají dva formuláře:

A) prohlášení poškozeného - pojištění odpovědnosti

B) formulář pro odškodnění bolestného (vyplňuje lékař až ve chvíli, kdy je zcela ukončeno léčení úrazu)

Pozn: V ojedinělých případech se může stát, že pojišťovna zašle dokumentaci přímo na adresu bydliště zákonných zástupců. Následný postup ale zůstává stejný.

  • Jakmile je léčení úrazu zcela ukončeno, přinese žák oba tyto vyplněné formuláře zpět do školy a odevzdá panu učiteli Antošovi (II. stupeň - kabinet Vv), který má v naší organizaci odškodňování úrazů na starosti. K těmto dokumentům doloží zraněný všechny lékařské zprávy za dobu léčení úrazu, případně doklad o zaplacení poplatku za obodování úrazu lékařem.
  • Škola odešle veškerou dokumentaci pojišťovně a během cca 3 měsíců je úraz odškodněn.
  • Peníze zašle pojišťovna (resp. škola - spoluúčast) poškozenému na účet, který uvede v dokumentaci.
  • Pojišťovna oznámí písemnou formou jak škole, tak zákonným zástupcům poškozeného, že odškodnění úrazu bylo ukončeno a vyplaceno.

VZOR jak vyplnit formulář "Prohlášení poškozeného - pojištění odpovědnosti" naleznete zde: