Změna ředitelů na základních školách v Hodoníně

01.07.2019

Od 1. 8. 2019 dochází na dvou základních školách v Hodoníně ke změně ředitelů. Ředitelkou ZŠ Mírové náměstí byla radou města dne 4. 6. 2019 jmenována Mgr. Alena Řeháková, ředitelem ZŠ Vančurova byl radou města dne 25. 6. 2019 jmenován Mgr. Andrej Pavlíků.

Vyhlášení konkurzu je složitý a časově náročný proces, proto začala rada města řešit pracovněprávní vztahy ředitelů již v únoru tohoto roku.

U ZŠ Mírové náměstí vzala rada města na vědomí oznámení stávajícího ředitele Mgr. Vlastimila Letovského oznámení o vzdání se pracovního místa ředitele z důvodu odchodu do důchodu a zároveň vyhlásila konkurz na obsazení tohoto místa.

U ZŠ Vančurova se vzhledem ke skončení období 6 let ve funkci stávajícího ředitele PaedDr. Zdeňka Šebesty nabízely dvě možnosti - konkurz vyhlásit nebo nevyhlásit a ředitele potvrdit ve funkci na další období. Ve dvou případech musí zřizovatel konkurz vyhlásit: doporučí-li jej Česká školní inspekce nebo školská rada dané školy. Školská rada ZŠ Vančurova vyhlášení konkurzu doporučila, proto rada města dne 9.4.2019 konkurz na obsazení místa ředitele této školy vyhlásila.

Samotné konkurzy se konaly dne 20.5.2019 - ZŠ Mírové náměstí a dne 25.6.2019 ZŠ Vančurova (dle časových možností členů konkurzní komise nebylo možno konkurz uspořádat dříve).

V obou případech rada města akceptovala doporučení konkurzních komisí, které se dle školského zákona skládají ze 2 členů určených zřizovatelem (radou města), člena krajského úřadu odboru školství, odborníka v oblasti státní správy - ředitelka jiné ZŠ, zvoleného pedagogického pracovníka dané školy, zástupce České školní inspekce a člena školské rady.

Oběma odcházejícím ředitelům Mgr. Vlastimilu Letovskému a PaedDr. Zdeňku Šebestovi patří za jejich mnohaleté vedení a řízení škol velký dík.

Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta

Bc. Michaela Klepáčová, vedoucí odboru