Žáci míří od 30. 11 zpět do škol - jaká bude situace na II. stupni?

24.11.2020

Díky zlepšení epidemiologické situace v ČR se od mohou od 30. listopadu 2020 vrátit zpět do školních lavic nejen všichni žáci 1. stupně a žáci devátých ročníků, ale také polovina zbylých tříd 2. stupně na tzv. rotační výuku. V tomto článku se dozvíte, jaký systém jsme na druhém stupni nastavili. Které třídy tedy v pondělí 30. 11. nastoupí? 

Distanční výuka

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v prvním týdnu od 30. 11. doma na distanční výuce zůstávají všechny třídy šestého ročníku a třída 7. A - těmto žákům bude nadále zadáváno učivo ze všech předmětů, které distančně vyučujeme, prostřednictvím platformy Google Classroom. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé budou ale současně učit prezenčně ve škole, budou možnosti on-line meetů značně omezené. Alespoň v hlavních předmětech zachováme možnost občasné "konzultace" formou třídního meetu dle uvážení vyučujícího a potřeb žáků. Počítejte ale prosím s tím, že vyučující tento meet může uspořádat i mimo čas rozvrhu jednotlivých tříd. Nadále platí, že žáci mohou požádat i o konzultaci 1 na 1 ve škole, jak tomu bylo doposud - formulář žádosti o individuální konzultaci neleznete zde...

Návrat za přísných hygienických opatření

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí dodržovat v souvislosti se zamezením šíření viru zvýšená hygienická opatření. Z režimových opatření platí povinnost nosit roušky od okamžiku vstupu do budovy, až po její opuštění - roušky jsou tedy povinné i během výuky ve třídě i čas trávený mimo ni (např. o přestávce). Sundat roušku žák smí při konzumaci svačiny, nebo při obědě - u stolu ve školní jídelně. Vyučující zajistí intenzivní pravidelné větrání po každých cca 25 minutách - tzn. v polovině každé hodiny a o každé přestávce. Při vstupu do školní budovy si žák povinně dezinfikuje ruce u vchodu. 

Aby nedocházelo k prolínání tříd, budou žáci vstupovat do školní budovy podle následujícího rozpisu:

Všechny žáky prosíme o maximální dodržování uvedených časů - nechoďte prosím před školu dříve, než je čas vstupu uvedený v tabulce. Před hlavním vchodem pak dodržujte rozřazení do zástupů dle jednotlivých tříd se zachováním rozestupů 2 metry (viz nákres). Děkujeme!

V průběhu celého dne nesmí docházet k prolínání žáků jednotlivých tříd, každá třída se učí po celý den vždy odděleně. O přestávkách tráví žáci čas ve větrané třídě, nenavštěvují se mezi třídami. Obdobná pravidla platí i pro školní stravování, kde je nutné dodržet následující opatření:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • každá třída má pro sebe přesně označený úsek, ve kterém obědvá
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu výdejním okénkem (take-away)
  • nesmí docházet k prolínání jednotlivých tříd a to ani ve frontě na oběd
  • nesmí docházet k prolínání žáků prezenční výuky s žáky distanční výuky
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky i v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy.

Z výše uvedených důvodů byl stanoven přesný harmonogram výdeje obědů pro jednotlivé třídy. Tento rozpis je třeba respektovat i za cenu omezení výuky v posledních vyučovacích hodinách jednotlivých dnů. Platí, že žáci, kteří se účastní distanční výuky mají na oběd nárok, ale musí si jej ve stanoveném čase odebrat do jídlonosiče s sebou domů.

Harmonogram výdeje obědů

13:10 - třída 9. A

13:15 - třída 9. B

13:20 - třída 9. C

13:25 - třída 8. A

13:30 - třída 8. B

13:35 - třída 7. B

13:40 - třída 7. C

Rozvrhy a učební plán

Po dobu rotační výuky platí, že vyučování je třeba organizovat takovým způsobem, aby nedocházelo k prolínání tříd a porušování zvýšených hygienických předpisů. Tato skutečnost má přednost před důsledným naplněním obsahu ŠVP. Z tohoto důvodu jsme upravili rozvrhy hodin. Uvedené časy jsou zároveň časem konce vyučování jednotlivých tříd, tzn. pokud někteří žáci ze třídy např. 9. A nechodí na obědy, vyučování pro ně končí ve 13:10 hodin - odchází tím pádem ve 13:10 s vyučujícím do šaten a ihned opouští budovu, zbytečně se nezdržují v prostorách šaten, ani následně před školou.

o celou dobu rotační výuky platí, že všechny třídy II. stupně se učí maximálně 6 hodin denně. Odpolední vyučování 8. a 9. ročníků je zrušeno - hodiny přesunuty do dopoledních časů výuky v omezeném rozsahu. Jedna hodina druhého cizího jazyka bude nahrazena meetem (v 8. a 9. ročníku), druhou hodinu žáci absolvují po třídách s tím, že v těchto hodinách budou probíhat samostatné práce žáků dle zadání jednotlivých vyučujících. Hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny jiným předmětem.

V hodinách hudební výchovy je z důvodu zvýšeného rizika šíření viru zakázán zpěv, hodiny tělesné výchovy budou vyplněny procházkou nebo pobytem na čerstvém vzduchu - sportovní činnost žáků prozatím není možná.

Upravený rozvrh hodin bude žákům rozeslán prostřednictvím Bakalářů (KOMENS) koncem tohoto týdne. Počítat ale můžete s tím, že bude z velké míry kopírovat běžný rozvrh hodin.