Žáci 9. ročníků se mohou od 11. 5. vrátit do lavic

05.05.2020

Rozhodnutí o organizaci výuky žáků 9. ročníku na ZŠ Hodonín, Vančurova 2, příspěvková org., od 11. května 2020

S odkazem na Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení ze dne 30. dubna 2020 a metodické pokyny MŠMT stanovím organizaci výuky žáků 9. ročníku takto:

Účast na výuce ve skupinách je pro žáky dobrovolná. Stejná výuka bude nadále pokračovat i v distančním vzdělávání.

Do výukových skupin je třeba se obratem přihlásit. Přihlášku musí zákonný zástupce nebo žák doručit prostřednictvím systému Bakaláři (zpráva KOMENS pro ředitelství školy) nebo datovou schránkou, případně vhodit do schránky školy u hlavního vchodu nejpozději do ČTVRTKA 7. KVĚTNA 2020 do 10:00 hodin. Kromě přihlášky je třeba doložit také prohlášení o bezinfekčnosti. 

Žáci budou rozdělení do skupin po nejvýše 15 žácích. Složení skupin je neměnné. Skupiny mohou být nehomogenní (složeny z žáků různých tříd). O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáci budou informováni o zařazení na svém účtu v Bakalářích nejpozději do neděle 10. května 2020.

Strava nebude pro žáky 9. ročníků s ohledem na délku výuky realizována.

I. Organizace výuky

 • Výuka bude probíhat podle stanoveného týdenního rozvrhu v rozsahu 3 vyučovacích hodin denně, a to vždy od pondělí do středy. Další dny týdne - čtvrtek a pátek - budou vyčleněny na distanční výuku v domácím prostředí.
 • Obsah a rozsah učiva bude odpovídat učivu, které je zadáváno žákům, kteří nadále pokračují v distančním způsobu výuky. Převážně jde o procvičování učiva, které žáci potřebují k jednotné přijímací zkoušce na SŠ.
 • Zahájení výuky v jednotlivých skupinách:
 • skupina 1 - v 8:40 hodin
 • skupina 2 - v 8:50 hodin
 • skupina 3 - v 9:00 hodin

 • Pohyb žáků je možný pouze ve vymezeném prostoru třídy a školy nebo ve vymezeném prostoru v areálu školního pozemku.
 • V případě příznivého počasí budou žáci trávit přestávky venku na místech k tomu vyhrazených dle rozpisu.
 • Z hygienických důvodů není možný pobyt žáků v prostoru průlezek, houpaček a pyramidy.
 • Vyučování pro žáky 9. ročníku končí v těchto časech:
 • skupina 1 v 11:30 hodin
 • skupina 2 v 11:40 hodin
 • skupina 3 v 11:50 hodin

 • Po skončení vyučování žák bez prodlení opustí budovu školy hlavním východem ze školy.


II. Cesta do školy, pohyb před školou, vstup do budovy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška"). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Ve vestibulu školy jsou umístěny dávkovače s desinfekcí. Žák je povinen před vstupem do školy desinfekci použít.

Pohyb žáků před vstupem do školy se bude řídit těmito principy:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Žáci jsou povinni vstupovat do školy výhradně na vyzvání pedagogického pracovníka.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při podezření příznaky infekce u žáků (popř. i namátkově) bude učitel vykonávající dohled nad žáky ověřovat teplotu příchozích žáků bezkontaktním teploměrem. Pokud žák bude vykazovat příznaky onemocnění (teplotu, aj.) bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci kvůli jeho okamžitému vyzvednutí ze školy.
 • Při vstupu do budovy školy si žáci řádně očistí obuv a odcházejí s vyučujícím přímo před určenou učebnu, kde se přezují.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy, nikoliv doprovázejícím osobám.

III. Pravidla chování a pohybu žáků v budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci jsou povinni se zdržovat výhradně v určené učebně a ve vyhrazených prostorách.
 • Na toaletu odcházejí žáci po skupinách ve vyhrazeném čase za doprovodu pedagoga.
 • Při přesunech je nutno odstupy 2 metry, pokud je to možné, vždy ale nejméně 1,5 metru.
 • V případě použití toalety a před každým jídlem si žák důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, použije jednorázový papírový ručník. Na WC jsou k dispozici dávkovače s desinfekcí.

IV. Pravidla chování žáků ve třídě

 • V každé třídě je u vchodu umístěn dávkovač desinfekce pro opakované použití.
 • Ve třídě je nutno dodržovat zásadu jeden žák v lavici, a to dle připraveného rozmístění lavic.
 • Žáci jsou povinni i ve třídě používat roušky, vyučující má právo rozhodnout, při kterých činnostech je ve třídě mít nemusí.
 • Vyučující používají při výuce dle svého uvážení roušky, štíty, popř. mohou provádět výuku bez roušek i štítů. Vždy ale musí dodržovat vzdálenost 2 metry od jiných osob.
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí žáci i vyučující se roušky nosit vždy i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každé vyučovací hodině či na pokyn vyučujícího vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

V. Další hygienické pokyny

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka ohledně jeho okamžitého vyzvednutí ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

VI. Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Pedagogičtí pracovníci shromáždí v určených časech žáky své skupiny před školou a odvedou je do určené učebny.
 • Žáci jsou povinni respektovat uvedené časy srazů, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému shromažďování žáků před školou.

Časy shromáždění jednotlivých skupin před školou jsou určeny následovně:

 • Skupina 1 od 8:20 do 8:30 hodin
 • Skupina 2 od 8:30 do 8:40 hodin
 • Skupina 3 od 8:40 do 8:50 hodin

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost žáka ve škole je zákonný zástupce povinen ohlásit nejdéle do tří dnů pověřenému pedagogickému pracovníkovi nebo na ředitelství školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Osobní vyzvedávání žáků ve škole není možné. Žák bude odcházet ze školy v předem stanoveném čase, tzn. po skončení vyučování. V případě, že žák potřebuje odejít v průběhu vyučování z vyučování (např. k lékaři apod.), informuje o této skutečnosti zákonný zástupce vyučujícího písemnou formou (Bakaláři, ŽK...) Doprovod může žáka v té době čekat před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.


Mgr. Andrej Pavlíků

ředitel školy