Podpora distanční výuky na Základní škole Hodonín, Vančurova 2

04.09.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu

Hodnotící kriterium:     

Pro hodnocení nabídek jsou stanovena následující hodnotící kritéria:
A) NABÍDKOVÁ CENA ZA CELÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY včetně DPH s váhou 90 %.
B) ZÁRUČNÍ LHŮTA (v měsících) s váhou 10 %
Místo plnění:

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

Datum zveřejnění:

4. 9. 2020

Datum podání nabídek do:

11. 9. 2020