Organizace výuky na 1. stupni od 25. května 2020

04.05.2020

Rozhodnutí o organizaci výuky žáků 1. stupně školy na ZŠ Hodonín, Vančurova 2, příspěvková org., od 25. května do 23. června 2020

S odkazem na Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení ze dne 30. dubna 2020 a metodické pokyny MŠMT stanovím organizaci výuky žáků 1 stupně školy takto:

Účast na výuce ve skupinách je pro žáky dobrovolná. Žáci budou rozdělení do skupin po nejvýše 15 žácích. Složení skupin je neměnné. Skupiny mohou být nehomogenní (složeny z žáků různých tříd). O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Ranní školní družina nebude poskytována.

Strava pro žáky přihlášené ke školnímu stravování bude zajištěna formou studených obědových balíčků.

Pro účast dítěte ve výuce je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI na vzdělávacích skupinách 1. - 5. tříd v termínu od 25. května do 23. června 2020 a doručit ji buď klasickou poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím systému BAKALÁŘI (přes zprávy KOMENS na ředitelství) a to nejpozději do 18. května 2020. 

Současně s přihláškou je třeba vyplnit a doručit na ředitelství školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. 


I. Organizace výuky

 • Výuka bude probíhat podle stanoveného týdenního rozvrhu v rozsahu 3 vyučovacích hodin denně
 • Obsah a rozsah učiva bude odpovídat učivu, které je zadáváno žákům, kteří nadále pokračují v distančním způsobu výuky. Převážně jde o procvičování základního učiva.
 • Zahájení výuky v jednotlivým ročnících:

5. třídy-v 7: 50 hodin 

4.třídy - v 8:00 hodin 

3. třídy - v 8:10 hodin

2. třídy -v 8:20 hodin

1. třídy - v 8:30 hodin

 • Pohyb žáků je možný pouze ve vymezeném prostoru třídy a školy nebo ve vymezeném prostoru v areálu školního pozemku.
 • V případě příznivého počasí budou žáci trávit přestávky či část výuky venku na místech k tomu vyhrazených dle rozpisu.
 • Z hygienických důvodů není možný pobyt žáků v prostoru průlezek, houpaček a pyramidy.
 • V čase 10:45 - 11:30 hodin bude žákům, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, podán studený obědový balíček.
 • Od 11: 30 hodin přebírá činnost s dětmi ve třídě určený pedagogický pracovník, který bude s dětmi provádět zájmové aktivity dle plánu školní družiny.
 • V čase, který uvede zákonný zástupce na přihlášce, žák bez prodlení opustí budovu školy hlavním východem ze školy.


II. Cesta do školy, pohyb před školou, vstup do budovy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška"). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Ve vestibulu školy jsou umístěny dávkovače s desinfekcí. Žák je povinen před vstupem do školy desinfekci použít.


Pohyb žáků před vstupem do školy se bude řídit těmito principy:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Žáci jsou povinni vstupovat do školy výhradně na vyzvání pedagogického pracovníka.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při podezření příznaky infekce u žáků (popř. i namátkově) bude učitel vykonávající dohled nad žáky ověřovat teplotu příchozích žáků bezkontaktním teploměrem. Pokud žák bude vykazovat příznaky onemocnění (teplotu, aj.) bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci kvůli jeho okamžitému vyzvednutí ze školy.
 • Při vstupu do budovy školy si žáci řádně očistí obuv a odcházejí s vyučujícím přímo před určenou učebnu, kde se přezují.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy, nikoliv doprovázejícím osobám.


III. Pravidla chování a pohybu žáků v budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci jsou povinni se zdržovat výhradně v určené učebně a ve vyhrazených prostorách.
 • Na toaletu odcházejí žáci po skupinách ve vyhrazeném čase za doprovodu pedagoga.
 • Při přesunech je nutno odstupy 2 metry, pokud je to možné, vždy ale nejméně 1,5 metru.
 • V případě použití toalety a před každým jídlem si žák důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, použije jednorázový papírový ručník. Na WC jsou k dispozici dávkovače s desinfekcí.


IV. Pravidla chování žáků ve třídě

 • V každé třídě je u vchodu umístěn dávkovač desinfekce pro opakované použití.
 • Ve třídě je nutno dodržovat zásadu jeden žák v lavici, a to dle připraveného rozmístění lavic.
 • Žáci jsou povinni i ve třídě používat roušky, vyučující má právo rozhodnout, při kterých činnostech je ve třídě mít nemusí.
 • Vyučující používají při výuce dle svého uvážení roušky, štíty, popř. mohou provádět výuku bez roušek i štítů. Vždy ale musí dodržovat vzdálenost 2 metry od jiných osob.
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí žáci i vyučující se roušky nosit vždy i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každé vyučovací hodině či na pokyn vyučujícího vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.


V. Další hygienické pokyny

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka ohledně jeho okamžitého vyzvednutí ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.


VI. Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Pedagogičtí pracovníci shromáždí v určených časech žáky své skupiny před školou a odvedou je do určené učebny.
 • Zákonní zástupci jsou povinni respektovat uvedené časy předání dětí pověřeným pedagogům, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému shromažďování žáků před školou.


Časy shromáždění jednotlivých skupin před školou jsou určeny následovně:

5. třídy -7:30 - 7:40 hodin 

4. třídy -7:40 - 7:50 hodin

3. třídy - 7:50-8:00 hodin

2. třídy- 8:00 - 8:10 hodin

1. třídy- 8:10 - 8:20 hodin


 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost žáka ve škole je zákonný zástupce povinen ohlásit nejdéle do tří dnů pověřenému pedagogickému pracovníkovi nebo na ředitelství školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Osobní vyzvedávání žáků ve škole není možné. Žák bude odcházet ze školy v čase uvedeném na přihlášce do skupiny. Doprovod může žáka v té době čekat před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.


Mgr. Andrej Pavlíků, 

ředitel školy