Od středy 14. října se všichni žáci učí distančně!

13.10.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje mj. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V praxi to znamená, že pro všechny žáky I. a II. stupně je od středy 14. října 2020 povinná distanční výuka. 

Jak bude distanční výuka probíhat na I. stupni?

Třídní učitelé na prvním stupni naplánují pro svoji třídu na každé dopoledne jeden on-line přenos, tzv. MEET, ve kterém se děti dozví úkoly na daný den, budou se moci zeptat na látku, které nerozumí... Termín tohoto MEETU lehce najdete v kalendáři GOOGLE (po přihlášení žákovským účtem). Následně budou žáci pracovat na zadaných úkolech, které najdou vždy specifikované i prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

Jak bude distanční výuka probíhat na II. stupni?

Veškerá výuka probíhá prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM. Vyučující hlavních předmětů (ČJ, M, AJ) budou pomocí on-line výuky (tzv. MEETU) učit povinně minimálně jednu hodinu týdně. Vyučující ostatních předmětů mohou, ale nemusí meety využít. Záleží vždy i na charakteru předmětu - všem vyučujícím byla on-line výuka doporučena alespoň v jedné vyučovací hodině týdně. Učivo bude odpovídat počtu hodin dle běžného rozvrhu, přičemž povinností učitele je zadat učivo v den, kdy mají žáci hodinu v rozvrhu. Povinností žáků je pak aktivně se podílet na distanční výuce - plnit zadané úkoly, zasílat vyučujícím jejich vypracování, případně se účastnit meetů, pokud je vyučující realizuje. Neúčast na takovém on-line vyučování bude evidována stejně jako by se jednalo o nepřítomnost ve škole.

Distanční výuka nebude probíhat ve výchovách (Tv, Hv, Vv), dále v pracovních činnostech a těchto volitelných seminářích (seminář z ČJ, M, finanční gramotnost, sportovní hry). Důraz v distanční výuce klademe na hlavní předměty. Jedná se o relativně krátké období 14 dnů, učivo z výše uvedených předmětů, které distančně neučíme, bude odučeno prezenčně po návratu žáků do školních lavic.