I. stupeň obnoví prezenční výuku 30. 11. 2020

24.11.2020

Díky zlepšení epidemiologické situace v ČR se od mohou od 30. listopadu 2020 vrátit zpět do školních lavic všichni žáci 1. stupně. Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který bude rodičům i žákům zaslán prostřednictvím Bakalářů (KOMENS) do 27. 11. 2020.

Školní družina pro přihlášené žáky bude nadále v provozu. Provoz ŠD bude však upraven tak, aby nedocházelo ke slučování žáků z různých ročníků.

Návrat za přísných hygienických opatření

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí dodržovat v souvislosti se zamezením šíření viru zvýšená hygienická opatření. Z režimových opatření platí povinnost nosit roušky od okamžiku vstupu do budovy, až po její opuštění - roušky jsou tedy povinné i během výuky ve třídě i čas trávený mimo ni (např. o přestávce). Sundat roušku žák smí při konzumaci svačiny, nebo při obědě - u stolu ve školní jídelně. Vyučující zajistí intenzivní pravidelné větrání po každých cca 25 minutách - tzn. v polovině každé hodiny a o každé přestávce. Při vstupu do školní budovy si žák povinně dezinfikuje ruce u vchodu.

Vstupy do školy

Aby nedocházelo k prolínání tříd, budou žáci vstupovat do školní budovy podle následujícího rozpisu:


 • Třídy 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. C vstupují vchodem pro ŠD
 • Třída 2. B vstupuje vchodem u tělocvičen.
 • Všechny ostatní třídy prvního stupně vstupují hlavním vchodem a to v následujících časech:
 • 7:30 - 3. ročník
 • 7:40 - 4. ročník
 • 7:50 - 5. ročník

Všechny žáky prosíme o maximální dodržování uvedených časů - nechoďte prosím před školu dříve, než je čas vstupu uvedený v tabulce. Před hlavním vchodem pak dodržujte rozřazení do zástupů dle jednotlivých tříd se zachováním rozestupů 2 metry (viz nákres). Děkujeme!

Pravidla pro školní stravování

V průběhu celého dne nesmí docházet k prolínání žáků jednotlivých tříd, každá třída se učí po celý den vždy odděleně. O přestávkách tráví žáci čas ve větrané třídě, nenavštěvují se mezi třídami. Obdobná pravidla platí i pro školní stravování, kde je nutné dodržet následující opatření:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • každá třída má pro sebe přesně označený úsek, ve kterém obědvá
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu výdejním okénkem (take-away)
 • nesmí docházet k prolínání jednotlivých tříd a to ani ve frontě na oběd
 • nesmí docházet k prolínání žáků prezenční výuky s žáky distanční výuky
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky i v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy.

Z výše uvedených důvodů byl stanoven přesný harmonogram výdeje obědů pro jednotlivé třídy. Tento rozpis je třeba respektovat i za cenu omezení výuky v posledních vyučovacích hodinách jednotlivých dnů. 

Harmonogram výdeje obědů


Rozvrhy a učební plán

Hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy na I. stupni byly v rozvrhu zrušeny, neboť v nich aktuálně není možné ani provádět sportovní činnost, ani zpívat. Místo toho budou žáci mít možnost procvičit si obtížnější učivo z různých předmětů v rámci třídnických hodin. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátí se Tv a Hv zpět do rozvrhů.