Zápis do 1. tříd 2021/2022

Kritéria přijetí

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2. Dítě, jehož starší sourozenec je aktuálně žákem Základní školy Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace
 3. Dítě s trvalým pobytem v Hodoníně
 4. Ostatní

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování).

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 75 dětí (do plné kapacity školy) podle priorit uvedených kritérií. 

Vyhodnocení přijetí

V případě, že počet dětí splňujících dané kritéria přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které daná kritéria splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na přihlášce dítěte k základnímu vzdělávání. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy.
 • Rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí se vydává ve 2 vyhotoveních (pro zákonného zástupce a k založení do spisu žáka školy).
 • Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů. Tato lhůta započne následující den po doručení  rozhodnutí (pokud se zákonný zástupce nevzdá odvolání na místě při osobním převzetí rozhodnutí).
 • Pokud je přijato dítě z jiné spádové oblasti, oznámí tuto skutečnost ředitel školy spádové škole, a to do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Ředitel školy vydá rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Spádové oblasti Základní školy Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace