Poradenské pracoviště

Informace o středních školách

 Veškeré dostupné informace k přijímacímu řízení na SŠ jsou dostupné na webu MŠMT zde... 

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy najdete rovněž na portálech společností SCIO a CERMAT


Zde si můžete vyzkoušet a zakoupit například:

 • prezenční kurzy
 • Přijímačky nanečisto
 • online testy a videokurzy
 • tištěné sady testů a cvičebnic
 • Měsíční porce přípravy


Informace o přijímacím řízení 2020 

Informace o přijímacím řízení na střední školy

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • ​zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

​Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška. Zveřejnění kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy: do 31. 1. 2019 respektive do 31. 10. 2018 (obory s talentovou zkouškou)

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/ do 30. 11. 2018

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno 2. 1. - 15. 1. 2019 /umělecké školy/ 2. 1. - 15. 2. 2019 /gymnázia se sportovní přípravou/ 15. 1. - 31. 1. 2019 /konzervatoře/

Jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů skupiny 82 - umění a užité umění.

Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2019 (už musí být doručeny na danou střední školu) - jednotná přijímací zkouška - školní přijímací zkouška

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) https://www.cermat.cz/

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • 1. termín: 12. dubna 2019 (4leté obory)
 • 2. termín: 15. dubna 2019 (4leté obory)

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

Školní přijímací zkouška

maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2019

ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2019

Obecné informace

​o přijímacím řízení:

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. ►součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy

2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí​

► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

3)Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:

► vážné důvody (např. zdravotní)

► písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy

4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

► Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.

► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%. (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)

► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena. Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů)

a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.

Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna - 30. dubna.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy) a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

7) Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2019)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě kdy:

Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na "klasickou" střední školu.

8) Další kola přijímacího řízení

Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou informace zveřejňovány na www.zkola.cz.

V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).

Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.

Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

9) Podávání přihlášek na střední školy

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do 22. 2. 2019, poté následují jarní prázdniny (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere).

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol - osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

SLEDUJTE:

 • webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)
 • www.cermat.cz - informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let
 • www.zkola.cz - informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)