Poradenské pracoviště

Informace o středních školách

MŠMT doposud informace k přijímacím zkouškám 2020 pro školní rok 2020/21 nevydalo. Jakmile se tak stane, budou informace ihned aktualizovány i na našem webu. Veškeré dostupné informace k přijímacímu řízení na SŠ jsou dostupné na webu MŠMT zde... 

Další informace o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy najdete rovněž na portálech společností SCIO a CERMAT


Zde si můžete vyzkoušet a zakoupit například:

 • prezenční kurzy
 • Přijímačky nanečisto
 • online testy a videokurzy
 • tištěné sady testů a cvičebnic
 • Měsíční porce přípravy

Informace o přijímacím řízení 2019 

(pro školní rok 2019/20)

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku
 • vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy (ZŠ), popř. ze 4.a 5. ročníku ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do šestiletého, popř. osmiletého gymnázia
 • lékařský posudek, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání
 • doporučení ŠPZ (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)

Konzultační hodiny paní učitelky Burianové, výchovné poradkyně, jsou pondělí od 14 do 16 hodin.

Průběh přijímacího řízení

 • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky
 • přihlášky uchazeč podává řediteli SŠ
 • do 30. 11. 2018 pro obory s talentovou zkouškou
 • do 1. 3. 2019 pro ostatní obory
 • pozvánku pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ 14 dní před termínem přijímací nebo talentové zkoušky
 • rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • pořadí uchazečů se zveřejní pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup
 • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Zápisový lístek

 • Slouží k potvrzení, že uchazeč se stane žákem příslušného oboru na dané SŠ.
 • Uchazeč obdrží jeden zápisový lístek od výchovné poradkyně v období od 3. 12. 2018 .
 • do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, ho odevzdá řediteli SŠ
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Zápisový pístek nelze měnit.

Termíny důležité pro uchazeče

 • 30. 11. 2018 - odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - řediteli ZŠ
 • 3. 12. 2018 v 16.00 hod. - schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol (jídelna školy)
 • 1. 3. 2019 - odevzdání přihlášek do ostatních oborů SŠ

Přihlášku si žák může vyplnit sám, nebo mu ji vytiskneme (dodá-li potřebné údaje v dostatečném časovém předstihu). 

 • talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - od 2. 1. do 15. 1. 2019
 • 12. 4. 2019 se koná první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
 • 16. 4. 2019 je první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 15. 4. 2019 se koná druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
 • 17. 4. 2019 je druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Další kola přijímacího řízení

 • Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na 13. a 14. 5. 2019,
 • stanovení ostatních termínů je plně v kompetenci ředitele SŠ,
 • není omezen počet podávaných přihlášek,
 • informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách - www.jmskoly.cz,
 • pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.