ČLÁNEK NENÍ AKTUALIZOVÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019 proběhne v pátek 6. dubna od 14.00 hodin do 17.00 hodin  a v sobotu 7. dubna  od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka, průkaz pojištěnce žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně dokumenty k odkladu školní docházky.

Spádový obvod pro naši školu:

Alešova, 12. dubna, Brandlova (sudá 68 - 102 a lichá 53 -141), Hodonínské cihelny, Horní Plesová, Jarní, Javorová, Jižní (31 - 41) , Jungmanova, Kaskády, Kateřinská, Kollárova, Konečná Levandulová, Lidická, Luční, Lužní, Mánesova, Měšťanská (134, 136, 138, 142), Myslivečkova, Na výhoně, Nemocnice, Nerudova, Okružní, Pánov, Pánovská, Partyzánská, Perunská, Purkyňova, Rozmarýnová, Sacharovova, (21 a výše), Sídlištní, Slunečná (lichá), Smetanova, Šumná, Švabinského, Tylova, U hliníku, U přejezdu, Vančurova, Vřesová, Wolkerova, Zahradní, Zámečnická, Závodní, Žižkova (15 a výše).

Přijati budou všichni žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

S ohledem na maximální naplněnost přípustné kapacity tříd a školy je možné přijmout pro školní rok 2018/2019 do prvních tříd maximálně 90 žáků.

V případě vyššího počtu zájemců o přijetí budou uplatněna následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:

 1. Přijati budou všichni žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
 2. Přijati budou žáci, kteří v minulém roce byli u zápisu k plnění povinné školní docházky na naší škole a kterým byl udělen odklad zahájení povinné školní docházky.
 3. Přijati budou žáci, jejichž starší sourozenec je aktuálně žákem ZŠ Hodonín, Vančurova 2.
  V případě, že přijetím všech žáků, jejichž starší sourozenec je aktuálně žákem ZŠ, by škola překročila celkovou přípustnou kapacitu školy, pak přednostně budou přijati žáci, jejichž starší sourozenec je žákem prvního stupně, tj. ve školním roce 2017/ 2018 je v prvním až pátém ročníku naší školy.
 4. Losováním, jako legitimním, nestranným prostředkem rozhodování, kdy podrobnosti a pravidla losování budou předem transparentně zveřejněna na adrese ZŠ Hodonín, Vančurova 2 na nástěnkách ve vestibulu školy.

Platí, že kritérium uvedené zde pod vyšším číslem, bude aplikováno tehdy, nedojde-li k naplnění maximální přípustné kapacity školy na základě aplikace kritéria předchozího (uvedeného pod nižším číslem).

Co nabízíme?

 • před nástupem do první třídy se děti mohou seznámit se školním prostředím, paní učitelkou i budoucími spolužáky v pěti lekcích přípravného kurzu za účasti rodičů (rozvoj jemné motoriky, postřehu a paměti),
 • díky kvalitním personálním a vzdělávacím podmínkám nabízíme již v první třídě kroužek anglického jazyka,
 • ve druhém a třetím ročníku je zařazen plavecký výcvik,
 • od třetího ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od páté třídy v diferencovaných skupinách, na druhém stupni – výuka s rodilým mluvčím, od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk (ruština, němčina),
 • ve třetím a čtvrtém ročníku se žáci v rámci hudební výchovy učí hrát na flétnu,
 • ve čtvrtém ročníku žáci jezdí na školu v přírodě,
 • žáci se pravidelně účastní přírodovědných vzdělávacích programů v Ekocentru Dúbrava, navštěvujeme divadelní představení v Hodoníně i v Brně, besedy v městské knihovně,
 • naše škola nabízí sedm útulných oddělení školní družiny, která jsou otevřena od 6 hodin ráno až do 17 hodin odpoledne a děti si zde mohou vybrat podle svého zájmu z pestré nabídky zájmových kroužků (keramický, dramatický, výtvarný, sportovní...),
 • na druhém stupni se naši žáci účastní lyžařského výcvikového kurzu, kulturně-vzdělávacích pořadů a exkurzí, besed s cestovateli, spisovateli. Svoje komunikační a sociální dovednosti mohou žáci rozvíjet při činnostech školního parlamentu, eko týmu nebo v redakční radě školního časopisu,
 • máme širokou nabídku volitelných předmětů na druhém stupni školy,
 • preventivní programy pro žáky (adaptační kurz žáků 6. ročníku, prevence rizik na sociálních sítích, zdravé zuby, prevence kouření, problémy s dospíváním apod.),
 • velmi dobré materiální zázemí: všechny třídy na prvním stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které zpestřují a zkvalitňují výuku, na druhém stupni probíhá výuka v odborných učebnách (jazyková, přírodovědná, fyziky a chemie, společenských věd, výtvarná, hudební, cvičná kuchyňka, 2 počítačové učebny).
 • kvalitní sportovní zázemí, 3 venkovní hřiště, 2 tělocvičny, gymnastický sál,
 • pochlubit se můžeme zmodernizovanými dílnami, které jsou vybaveny novými ponky a kvalitním nářadím pořízeným z evropských dotací,
 • péči o nadané žáky a podporu žáků se specifickými poruchami učení,
 • školní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovná poradkyně, speciální pedagog a školní metodička prevence, které zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům při výchově a vzdělávání dětí