• V případě, že se žákovi ve škole stane úraz, nahlásí jej neprodleně vyučujícímu v probíhající hodině, případně učiteli, který v daném okamžiku vykonává dohled (na chodbě, v šatnách, v jídelně apod.) 
 • Tento vyučující zapíše úraz do tzv. Knihy úrazů.
 • Jedná-li se o vážnější úraz a je-li zraněný ošetřen u lékaře (což rodič nebo žák ohlásí bez odkladu škole), škola úraz hlásí na pojišťovnu a Českou školní inspekci.
 • Pojišťovna úraz zaeviduje, přidělí číslo škodní události a zašle na školu dokumentaci pro odškodnění úrazu. Tato dokumentace je následně předána žákovi a o této skutečnosti jsou rodiče informováni prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. Rodičům se tak do rukou dostávají dva formuláře:
   1. prohlášení poškozeného – pojištění odpovědnosti
   2. formulář pro odškodnění bolestného (vyplňuje lékař až ve chvíli, kdy je zcela ukončeno léčení úrazu)

Pozn: V ojedinělých případech se může stát, že pojišťovna zašle dokumentaci přímo na adresu bydliště zákonných zástupců. Následný postup ale zůstává stejný.

 • Jakmile je léčení úrazu zcela ukončeno, přinese žák oba tyto vyplněné formuláře zpět do školy a odevzdá panu učiteli Antošovi (II. stupeň - kabinet Vv), který má v naší organizaci odškodňování úrazů na starosti. K těmto dokumentům doloží zraněný všechny lékařské zprávy za dobu léčení úrazu, případně doklad o zaplacení poplatku za obodování úrazu lékařem.
 • Škola odešle veškerou dokumentaci pojišťovně a během cca 3 měsíců je úraz odškodněn.
 • Peníze zašle pojišťovna (resp. škola – spoluúčast) poškozenému na účet, který uvede v dokumentaci.
 • Pojišťovna oznámí písemnou formou jak škole, tak zákonným zástupcům poškozeného, že odškodnění úrazu bylo ukončeno a vyplaceno.

VZOR jak vyplnit formulář „Prohlášení poškozeného – pojištění odpovědnosti“:

 

Zde si můžete stáhnout 

   BIANCO FORMULÁŘ s možností vyplnění    (653 kB)