Článek je aktualizován pro letošní školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019 proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 hodin do 17.00 hodin  a v sobotu 6. dubna  od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka, průkaz pojištěnce žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně dokumenty k odkladu školní docházky.

Spádový obvod pro naši školu:

Alešova, 12. dubna, Brandlova (sudá 68 - 102 a lichá 53 -141), Hodonínské cihelny, Horní Plesová, Jarní, Javorová, Jižní (31 - 41) , Jungmanova, Kaskády, Kateřinská, Kollárova, Konečná Levandulová, Lidická, Luční, Lužní, Mánesova, Měšťanská (134, 136, 138, 142), Myslivečkova, Na výhoně, Nemocnice, Nerudova, Okružní, Pánov, Pánovská, Partyzánská, Perunská, Purkyňova, Rozmarýnová, Sacharovova, (21 a výše), Sídlištní, Slunečná (lichá), Smetanova, Šumná, Švabinského, Tylova, U hliníku, U přejezdu, Vančurova, Vřesová, Wolkerova, Zahradní, Zámečnická, Závodní, Žižkova (15 a výše).

Přijati budou všichni žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.

 

Co nabízíme?

 • před nástupem do první třídy se děti mohou seznámit se školním prostředím, paní učitelkou i budoucími spolužáky v pěti lekcích přípravného kurzu za účasti rodičů (rozvoj jemné motoriky, postřehu a paměti),
 • díky kvalitním personálním a vzdělávacím podmínkám nabízíme již v první třídě kroužek anglického jazyka,
 • ve druhém a třetím ročníku je zařazen plavecký výcvik,
 • od třetího ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od páté třídy v diferencovaných skupinách, na druhém stupni – výuka s rodilým mluvčím, od sedmého ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk (ruština, němčina),
 • ve třetím a čtvrtém ročníku se žáci v rámci hudební výchovy učí hrát na flétnu,
 • ve čtvrtém ročníku žáci jezdí na školu v přírodě,
 • žáci se pravidelně účastní přírodovědných vzdělávacích programů v Ekocentru Dúbrava, navštěvujeme divadelní představení v Hodoníně i v Brně, besedy v městské knihovně,
 • naše škola nabízí sedm útulných oddělení školní družiny, která jsou otevřena od 6 hodin ráno až do 17 hodin odpoledne a děti si zde mohou vybrat podle svého zájmu z pestré nabídky zájmových kroužků (keramický, dramatický, výtvarný, sportovní...),
 • na druhém stupni se naši žáci účastní lyžařského výcvikového kurzu, kulturně-vzdělávacích pořadů a exkurzí, besed s cestovateli, spisovateli. Svoje komunikační a sociální dovednosti mohou žáci rozvíjet při činnostech školního parlamentu, eko týmu nebo v redakční radě školního časopisu,
 • máme širokou nabídku volitelných předmětů na druhém stupni školy,
 • preventivní programy pro žáky (adaptační kurz žáků 6. ročníku, prevence rizik na sociálních sítích, zdravé zuby, prevence kouření, problémy s dospíváním apod.),
 • velmi dobré materiální zázemí: všechny třídy na prvním stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které zpestřují a zkvalitňují výuku, na druhém stupni probíhá výuka v odborných učebnách (jazyková, přírodovědná, fyziky a chemie, společenských věd, výtvarná, hudební, cvičná kuchyňka, 2 počítačové učebny).
 • kvalitní sportovní zázemí, 3 venkovní hřiště, 2 tělocvičny, gymnastický sál,
 • pochlubit se můžeme zmodernizovanými dílnami, které jsou vybaveny novými ponky a kvalitním nářadím pořízeným z evropských dotací,
 • péči o nadané žáky a podporu žáků se specifickými poruchami učení,
 • školní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovná poradkyně, speciální pedagog a školní metodička prevence, které zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům při výchově a vzdělávání dětí