Naše škola se nachází v Hodoníně v ulici Vančurova. Vyučování zde bylo zahájeno v roce 1977. Zřizovatelem je Město Hodonín. Od roku 2007/2008 učíme podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Základní vzdělávání na 1.  stupni usnadňuje přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. V prvním ročníku jsou žáci hodnoceni slovně. Ve 3. ročníku začíná povinná výuka anglického jazyka, od 6. ročníku probíhá výuka matematiky formou vnější diferenciace. V 7. třídě začínáme s výukou dalšího cizího jazyka. Na druhém stupni je výuka angličtiny každý měsíc doplněna hodinou vedenou rodilým mluvčím. Podle zájmu žáků pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Albion studijní zájezdy do Anglie. Žáci tak postupně ztrácejí ostych z kontaktu s cizinci.

Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka pořádané Jazykovou školou AF English. Na druhém stupni jsou některé hodiny angličtiny vedeny rodilými mluvčími. Dále na naší škole probíhá výuka hudební školy Yamaha (hra na kytaru). Ve 2. a 3. třídě mohou žáci absolvovat plavecký výcvik, ve čtvrtém školu v přírodě. Každoročně se zájemci ze sedmého ročníku zúčastňují lyžařského výchovně výcvikového kurzu. Místem konání jsou svahy Jeseníků, které zaručují dostatečnou sněhovou pokrývku a ideální podmínky pro výuku lyžování a snowboardingu.

V současné době mají žáci možnost využívat 4 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, učebnu fyziky-chemie, učebnu biologie a výtvarné výchovy, učebnu společenských věd, 27 učeben s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyni, hudebnu a hudební síň pro výuku hudební školy Yamaha. Žáci 1. i 2. stupně mají k dispozici keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Dále potřebám školy slouží 2 tělocvičny, gymnastický sál a školní hřiště. Obě tělocvičny jsou v odpoledních hodinách pronajímány tělovýchovným organizacím a veřejnosti. V případě příznivého počasí lze pro výuku využít také altán nebo učebnu v přírodě, které jsou vybudovány v areálu školy.

Odpolední pobyt žáků 1. - 3. tříd zajišťuje 7 oddělení družiny, ve kterých je 180 dětí.

Žáci naší školy mají v letošním roce možnost navštěvovat kroužek miniházené, na 2. stupni sportovní kroužek zaměřený na míčové hry. Protože se snažíme dát příležitost v každém sportu těm nejlepším, předchází většinou okresnímu turnaji školní kolo v daném sportovním odvětví. Na tyto turnaje se mohou přihlásit všichni žáci školy, které některý sport baví a přináší jim radost, přestože v něm nedosahují vrcholových výkonů.

Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné prostředí a zodpovědně je připravit k dalšímu studiu a životu vůbec. Přejeme si, aby jim na naši školu zůstaly jen ty nejlepší vzpomínky.

 

Historie naší školy se začala psát v srpnu 1975, kdy byla zahájena výstavba budovy. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1977. Jak bylo v té době běžné, za dokončenou se považovala budova, která by dnes byla označena za rozestavěnou. Atmosféru otevření výmluvně dokládá  fotografie. Členy prvního učitelského sboru čekal tvrdý začátek. Do školy nastoupili již začátkem srpna. Společně s rodiči budoucích žáků se podíleli na dokončovacích pracích. Všichni společně zde odpracovali více než 5  000 brigádnických hodin. Atmosféru tehdejší doby už nám přibližují jen pečlivě uchovávané fotografie.
Do užívání bylo tehdy předáno 19 kmenových tříd, do nichž nastoupilo 551 žáků. Školní jídelna s kuchyní, odborné učebny, školní družiny a tělocvičny byly uváděny do provozu postupně v průběhu celého školního roku 1977/78.

Projekt Ekoškola je mezinárodní projekt, který spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci a k ochraně a zlepšování životního prostředí v jejím okolí.