Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. K hlavním cílům pracoviště patří iniciace aktivit vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od září letošního školního roku se školní poradenské pracoviště díky zapojení naší školy do projektu OPVVV v rámci výzvy 22 rozrostlo o školního speciálního pedagoga.