Ve školním roce 2015 / 2016 pokračujeme výukou podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Z cizích jazyků se naši žáci povinně učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 7. ročníku začíná pro všechny výuka dalšího cizího jazyka - nabízíme ruský nebo německý jazyk. Výuka angličtiny je vždy jednou za měsíc zpestřena výukou s rodilým mluvčím. Žáci se postupně adaptují na neznámý přízvuk a rychlé tempo řeči. Ztrácí obavu z kontaktu s cizincem.

Žáci 9. ročníku mají možnost v hodinách matematiky absolvovat rozšířenou výuku tohoto předmětu. V 6. a 7. třídě jsme tento způsob výuky pro malý počet zájemců museli zrušit a vrátili jsme se v hodinách matematiky k úspěšně ověřené vnější diferenciaci. Podrobnosti k této výuce najdete zde.

Ve spolupráci s celým pedagogickým sborem naplňujeme minimální preventivní program. Žáci se mohou se svým problémem obrátit přímo na metodika prevence.

Součástí každého školního roku je návštěva městské knihovny, výchovných koncertů, divadelních a filmových představení a výstav. Samozřejmostí jsou exkurze (atomová elektrárna Dukovany, koncentrační tábor Osvětim, planetárium), výlety.

 Školní vzdělávací program 2. stupně

 6. — 8. ročník

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Minimum
hodin
Plánovaný
počet
6. 7. 8. 9. Celkem
min. dis. min. dis. min. dis. min. dis. min. dis.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 15 19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4
Cizí jazyk 12 12 —   3  — 3 3 12 0
Další cizí jazyk 6 6 2 2 2 6
Matematika a její aplikace Matematika 15 19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4
Informační technologie Informatika 1 3 1 1 1 2
Člověk a společnost Dějepis 11  11 2 1 2 2 7 0
Výchova k občanství 1 1 1 1 4 0
Člověk a příroda Fyzika 21 25 1 1 2 2 1 6 1
Chemie  —  —  —  — 2 2 4 0
Přírodopis 1 1 2 —  1 1 1 5 2
Zeměpis 2 —  1 —  2 1 1 6 1
Umění a kultura Hudební výchova 10 10 1 1 1 1 4 0
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 11  1 1 1 3 0
Tělesná výchova 1 1  2  — 2 2 7 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 3 1 1 1 3 0
Volitelné předměty Volitelné předměty  — 3 8 8 8 0 3
Celkem   104 122  30  30   31     31   98  24
Minimum       28 28 30 30 122  
Maximum       30 30 32 32 —  

  dis. = disponibilní dotace

  Plán byl schválen 28. 6. 2013.

   9. ročník

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Minimum hodin Plánovaný počet 6. 7. 8. 9. Celkem
min. dis. min. dis. min. dis. min. dis. min. dis.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk  15  19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4
Mediální výchova  — 0,5 0,5 0,5
Cizí jazyk  12 12  —   3  — 3 3 12
Další cizí jazyk  6 6 2 2 3 7
Matematika a její aplikace Matematika  15  19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4
Informační technologie Informatika  1  2 1 1 1 1
Člověk a společnost Dějepis  11   11 2 1 2 2 7
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 21  25,5  1 1 2 2 1 6
Chemie  —  —  —  — 2 2 4
Přírodopis  1  1  2 —  1 1 1 5 5
Environmentální vých.  — —  —  —  0,5 0,5
Zeměpis —  —  2 1 1 4
Umění a kultura Hudební výchova 10 10 1 1 1 1 6
Výtvarná výchova 2 2 1 1 39 39
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 11  1 1 1 3
Tělesná výchova  1  1  2  — 2 2 7 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti  3  3 1 1 1 3
Volitelné předměty Volitelné předměty  —  3 8 8 8 8 39
Celkem   104 122  30  30   31     31   98  24
Minimum       28 28 30 30    
Maximum       30 30 32 32    

 dis. = disponibilní dotace

 Plán byl schválen 3. 9. 2007.