Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problému.

Učební plán - 4. verze platná od 1. 9. 2018

Ve školním roce 2018/19 se podle tohoto plánu učí jen 1. ročník. 

 Vzdělávací
 oblast
 Vyučovací
 předmět
 Minimum
 hodin
 Plánovaný
 počet
 1.
ročník
  2.
ročník
3.
ročník 
4.
ročník 
5.
ročník   
1. stupeň součet 
min. dis. min. dis. min.  dis. min. dis. min. dis. min. dis.
 Jazyk a  jazyková  komunikace     Český
  jazyk 
33 39 7 1 7 1 7 1 6 2 6 1 33 6
    Anglický
  jazyk
9 12 2 3 3 3 1 9 3
    Německý
  jazyk
—  — 
 Matematika  a  její  aplikace    Matematika 20 25 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5
 Informační a  komunikační  technologie   Informatika 1 1 1 0
 Člověk a  jeho  svět   Prvouka 12 13 1 2   —   —
 Přírodověda  —   — 2 2 4
 Vlastivěda  —   —  —   —  2 1 1 3 1
 Umění a  kultura    Hudební
  výchova
12 12  1  —  1  1  1 —  1  —
  Výtvarná
  výchova
 2 1 2 1 1 7
 Člověk a
 zdraví
  Tělesná
  výchova
10 10  2  —  2  —  2  —  2 —  2 —  10
 Člověk a  svět  práce   Pracovní
  činnosti
5 5  1 —  1  — 1 —  1 —  1 —  5
 Volitelné  předměty   Volitelné
  předměty
0 0
       Dramatická
 výchova

0

1   —  —  1 1
   SOUČET 102 118 20   22 25 25 26 102 16
   minimum     18  18  22 22  22
   maximum     22 22 26 26  26

dis = disponibilní dotace 

Učební plán byl projednán pedagogickou radou dne 29. 6. 2018 a školskou radou 27. 8. 2018.

Učební plán 2. - 5. ročníku:

 Vzdělávací
 oblast
 Vyučovací
 předmět
 Minimum
 hodin
 Plánovaný
 počet
 1.
ročník
  2.
ročník
3.
ročník 
4.
ročník 
5.
ročník   
1. stupeň součet 
min. dis. min. dis. min.  dis. min. dis. min. dis. min. dis.
 Jazyk a  jazyková  komunikace     Český
  jazyk 
33 39 7 1 7 1 7 1 6 2 6 1 33 6
    Anglický
  jazyk
9 10 3 3 3 1 9 1
    Německý
  jazyk
—  —  0 0
 Matematika  a  její  aplikace    Matematika 20 25 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5
 Informační a  komunikační  technologie   Informatika 1 1 1 0
 Člověk a  jeho  svět   Prvouka 12 14 1 1 2 —  2 —  —   — 5 1
 Přírodověda  —   — —   —  —  2 2 4 0
 Vlastivěda —  —  —  —  —   —  2 1 1 3 1
 Umění a  kultura    Hudební
  výchova
12 12  1  —  1  1 —   1 1  — 5 0
  Výtvarná
  výchova
 2 2 1 1 1 7 0
 Člověk a
 zdraví
  Tělesná
  výchova
10 10  2  —  2  —  2  —  2 2 10 0
 Člověk a  svět  práce   Pracovní
  činnosti
5 5  1 1  — 1 —  1 1 —  5 0
 Volitelné  předměty   Volitelné
  předměty
0 0 —  —  —  0 0
       Dramatická
 výchova

0

2   —  — 1  1 0 2
   SOUČET 102 118 21   22 24 25 26 102 16
   minimum     18  18  22 22  22
   maximum     22 22 26 26  26