V prvních letech školní docházky se dítě stává školákem, poznává prostředí školy, získává základní návyky a dovednosti nezbytné pro práci ve škole. Učitelka propojuje a jemně koordinuje činnost dětí. V 1. ročníku jsou žáci hodnoceni slovně a neustále je podporována jejich vzdělávací aktivita. Stávající výkon dítěte je porovnáván s jeho vlastním předchozím výkonem, ne s ostatními žáky. Toto období je nesmírně náročné na přípravu pedagoga, neboť musí individuálně přistupovat ke každému žákovi, promýšlet takové metody a formy práce, aby plnil nejen stanovené osnovy, ale Komenského známé heslo "škola hrou".

Školním vzdělávacím programem Škola pohody jsme navázali na dobré zkušenosti s programem Obecná škola. Nechtěli jsme měnit to, co se nám po letech zkušeností osvědčilo, s čím byli učitelé, rodiče i děti spokojeni. Dále pokračujeme ve slovním hodnocení žáků, na rozdíl od Obecné školy pouze v prvních třídách. Jsme toho názoru, že je lépe povzbudit žáka slovně k dalšímu snažení a zlepšování jeho výkonu. Od slovního hodnocení předmětu s výchovně vzdělávacím zaměřením v druhých třídách jsme již upustili.

Ve čtvrtém a pátém ročníku narůstají požadavky na obsah a kvalitu výuky. Některé předměty (např. angličtinu, hudební a tělesnou výchovu) učí učitelé 2. stupně. Vyučovací hodiny mají tradiční délku 45 minut a své pevné místo v rozvrhu.

Ukázka slovního hodnocení žáka 1. třídy:

Haničko,
jsi hodná, svědomitá a pracovitá žákyně. Osvojování nového učiva Ti nečiní žádné potíže, své povinnosti si plníš. Patříš mezi šikovné žáky naší třídy.
Poznáš všechna velká písmenka abecedy a dokážeš s nimi samostatně pracovat. Čteš slova i jednoduché věty přiměřeným tempem. Čtenému textu rozumíš, umíš se hezky vyjadřovat. Opisy i diktáty píšeš téměř bez chyb. Tvé písmo je vždy pečlivé a úhledné. V hodinách prvouky jsi aktivní, hlásíš se a s chutí se zapojuješ do společných činností a her. Učivo Tě zajímá, pohotově a správně odpovídáš na otázky.
V matematice počítáš většinou bez chyb, samostatně řešíš slovní úlohy. Poznáš geometrické tvary a váš velmi dobrou prostorovou orientaci.
Tvá pečlivost a zručnost se projevuje i ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech, Tvé výtvory jsou zdařilé. Umíš zazpívat mnoho písniček, pamatuješ si texty říkadel i básní. V tělesné výchově jsi šikovná při cvičení na nářadí i při míčových hrách.
Přeji Ti hodně úspěchů i v druhém pololetí školního roku.