Na prvním stupni naší školy je 16 tříd, které pracují podle Školního vzdělávacího programu Škola pohody.

Výuka probíhá v kmenových třídách, vybavených interaktivními tabulemi. Žáci mají možnost pracovat v jazykových a počítačových učebnách s různými výukovými programy, třídy mohou využívat i školní cvičnou kuchyňku. Od pátého ročníku je zařazena výuka informatiky.

V rámci tělesné výchovy je ve druhých a třetích třídách nabízena výuka plavání.

První stupeň školy je zapojen do programu Zdravé zuby, Ovoce do škol a žáci se pravidelně účastní programu Dopravní výchova. Školní učivo je doplňováno preventivními programy pro žáky (besedy s policií, projekty k prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek aj.).

Účastníme se řady sportovních soutěží a dalších akcí. Žáci prvního stupně jezdí ve čtvrté třídě každoročně na školu v přírodě. Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, výstav, muzeí i galerií. V rámci celoročního projektu Čtenářská dílna úzce spolupracujeme s pobočkou knihovny na ulici Brandlova v blízkosti školy. Prostřednictvím tohoto projektu vedeme žáky ke zlepšování úrovně čtenářských dovedností.

Velmi často využíváme nabídku Ekocentra v Hodoníně a jeho výukových programů, jako je např. žáky velmi oblíbená Keramická dílna. Jako jediní v Hodoníně se pyšníme titulem Ekoškola.

Každoroční tradicí je pravidelná účast na různých sportovních soutěžích vyhlašovaných AŠSK i jinými organizacemi, např. McDonald Cup v kopané mladších žáků, vybíjené dívek 4. a 5. tříd, ligy házené a košíkové mladších žákyň, přespolního běhu pro mladší žáky a sportovního dne organizovaného Městským úřadem v Hodoníně a mnoha dalších sportovních zápolení. V těchto sportovních akcích zpravidla dosahujeme dobrých výsledků. V rámci hodin tělesné výchovy chodíme během zimní sezóny s dětmi bruslit na hodonínský zimní stadion.