Žáci prvních tříd budou v novém školním roce 2019/2020 potřebovat toto vybavení:

 

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problému.

Na prvním stupni naší školy je 16 tříd, které pracují podle Školního vzdělávacího programu Škola pohody.

Výuka probíhá v kmenových třídách, vybavených interaktivními tabulemi. Žáci mají možnost pracovat v jazykových a počítačových učebnách s různými výukovými programy, třídy mohou využívat i školní cvičnou kuchyňku. Od pátého ročníku je zařazena výuka informatiky.

V rámci tělesné výchovy je ve druhých a třetích třídách nabízena výuka plavání.

Pro žáky 1. a 2. tříd nabízí Jazyková škola AF English Strážnice kurzy angličtiny. Výuka probíhá ve skupinkách v počtu 10 – 14 dětí. Používáme oxfordskou řadu učebnic Happy House 1 a 2. Děti se v těchto hodinách hravou formou seznamují s anglickým jazykem a ve 3. ročníku pak plynule přejdou na povinnou výuku. Ve školním roce 2018/19 otvíráme šest skupin, kde vyučují Mgr. Jahodová, Mgr. Maňáková, Mgr. Šubertová, Mgr. Štípská, Mgr. Pavlíková a Mgr. Veselá.

V září 2012 jsme s novými prvňáčky poprvé vyzkoušeli genetickou metodu výuky čtení. Čím se liší od tradiční analyticko-syntetické? Zde je stručné porovnání.

Metoda analyticko-syntetická

  • Kombinuje rozklad slova na slabiky a hlásky a spojování písmen do slabik a slov.
  • Např. slovo JAHODA se děti učí číst jako JA-HO-DA.

V prvních letech školní docházky se dítě stává školákem, poznává prostředí školy, získává základní návyky a dovednosti nezbytné pro práci ve škole. Učitelka propojuje a jemně koordinuje činnost dětí. V 1. ročníku jsou žáci hodnoceni slovně a neustále je podporována jejich vzdělávací aktivita. Stávající výkon dítěte je porovnáván s jeho vlastním předchozím výkonem, ne s ostatními žáky. Toto období je nesmírně náročné na přípravu pedagoga, neboť musí individuálně přistupovat ke každému žákovi, promýšlet takové metody a formy práce, aby plnil nejen stanovené osnovy, ale Komenského známé heslo "škola hrou".