Pro žáky 1. a 2. tříd nabízí Jazyková škola AF English Strážnice kurzy angličtiny. Výuka probíhá ve skupinkách v počtu 10 – 14 dětí. Používáme oxfordskou řadu učebnic Happy House 1 a 2. Děti se v těchto hodinách hravou formou seznamují s anglickým jazykem a ve 2. ročníku pak plynule přejdou na povinnou výuku. Ve školním roce 2018/19 otvíráme šest skupin, kde vyučují Mgr. Jahodová, Mgr. Maňáková, Mgr. Šubertová, Mgr. Štípská, Mgr. Pavlíková a Mgr. Veselá.

V září 2012 jsme s novými prvňáčky poprvé vyzkoušeli genetickou metodu výuky čtení. Čím se liší od tradiční analyticko-syntetické? Zde je stručné porovnání.

Metoda analyticko-syntetická

  • Kombinuje rozklad slova na slabiky a hlásky a spojování písmen do slabik a slov.
  • Např. slovo JAHODA se děti učí číst jako JA-HO-DA.

V prvních letech školní docházky se dítě stává školákem, poznává prostředí školy, získává základní návyky a dovednosti nezbytné pro práci ve škole. Učitelka propojuje a jemně koordinuje činnost dětí. V 1. ročníku jsou žáci hodnoceni slovně a neustále je podporována jejich vzdělávací aktivita. Stávající výkon dítěte je porovnáván s jeho vlastním předchozím výkonem, ne s ostatními žáky. Toto období je nesmírně náročné na přípravu pedagoga, neboť musí individuálně přistupovat ke každému žákovi, promýšlet takové metody a formy práce, aby plnil nejen stanovené osnovy, ale Komenského známé heslo "škola hrou".

Na prvním stupni naší školy je sedmnáct tříd, které pracují podle Školního vzdělávacího programu Škola pohody.

Výuka probíhá v kmenových třídách, vybavených interaktivními tabulemi. Žáci mají možnost pracovat v jazykových a počítačových učebnách s různými výukovými programy, třídy mohou využívat i školní cvičnou kuchyňku. Od pátého ročníku je zařazena výuka informatiky.

V rámci tělesné výchovy je ve druhých a třetích třídách nabízena výuka plavání.

 

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problému.