Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hodonín, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/XX.XXXX, zaměřený na rozvoj technických dovedností.
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs_č.57

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Název projektu: Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hodonín, Vančurova

Název klíčových aktivit:
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Název podporovaných aktivit:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém, německém (francouzském) jazyce formou blended learningu.

Cíle a popis realizace klíčových aktivit projektu:

1) Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu tato aktivita přispívá využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ, podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

2) Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních školách formou řízené, kombinované a individuální výuky (blended learningu) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.