Školní družina - kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. telefon 720 318 288 vedoucí: Vladimíra Procházková
  6.00 - 8.00    7.00 - 8.00   od 12.30 do 15.00
Po S. Štukavcová J. Procházková A. Tomanová A. Tomanová
M. Koukolíčková J. Procházková 
V. Procházková  
Út G. Hubáčková M. Koukolíčková A. Tomanová A. Tomanová 
M. Koukolíčková  
J. Procházková  
St J. Procházková J. Beštová A. Tomanová A. Tomanová
M. Koukolíčková  
   
Čt J. Procházková S. Štukavcová A. Tomanová A. Tomanová
M. Koukolíčková M. Koukolíčková 
   
J. Beštová V. Procházková A. Tomanová V. Procházková, J. Beštová
  M. Koukolíčková, J. Procházková 
  A. Tomanová 

 

 Pokračování tabulky

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní řád školní družiny

Vypracovala: Vladimíra Procházková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
Metodické sdružení vychovatelek dne: 4. 5. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina je otevřena:

 

pondělí - pátek  ráno 6.00 - 8.00 hod.
odpoledne od ukončení vyučování do 17. 00 hod.

 

 

 

V době, kdy není školní vyučování, nebude z organizačních důvodů provoz školní družiny zajištěn.

Upozornění rodičům:

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Pokud zájem o školní družinu převyšuje její kapacitu, budou přednostně přijímáni žáci prvních tříd. Starší děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů. Podmínky jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD.

Má-li být dítě z družiny uvolněno dříve než v hodinu určenou v záznamech o docházce, nebo bude-li odcházet v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku, je třeba tuto změnu dopředu písemně oznámit vychovatelce. Dítě nebude předáno osobám, u nichž je důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje že se seznámil s vnitřním řádem školní družiny. Řád je zveřejněn na informační nástěnce ve vestibulu školních družin nebo zde na webu školní družiny.

Rodiče platí za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině měsíční příspěvek, stanovený Vnitřním předpisem ze dne 29. 6. 2012, v souladu s ustanoveními § 112 a § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 8. 2012 o zájmovém vzdělávání.
Tento příspěvek musí být vybírán nejméně čtvrtletně, nejpozději do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.

Přeplatky školného

Pokud se žák v průběhu školního roku odhlásí ze školní družiny,bude mu přeplatek vrácen. Může také být použit jako úhrada za další období.