Školní družina a klub

telefon 720 318 288 vedoucí: Vladimíra Procházková

  Přihláška do družiny  (256 kB)

  Příspěvek na zájmové vzdělávání  (240 kB)

Podrobnosti k činnosti školní družiny najdete v sekci Družina.

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní řád školní družiny

Vypracovala: Vladimíra Procházková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
Metodické sdružení vychovatelek dne: 4. 5. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina je otevřena:

 

pondělí - pátek  ráno 6.00 - 8.00 hod.
odpoledne od ukončení vyučování do 17. 00 hod.

 

 

 

V době, kdy není školní vyučování, nebude z organizačních důvodů provoz školní družiny zajištěn.

Upozornění rodičům:

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Pokud zájem o školní družinu převyšuje její kapacitu, budou přednostně přijímáni žáci prvních tříd. Starší děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů. Podmínky jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD.

Má-li být dítě z družiny uvolněno dříve než v hodinu určenou v záznamech o docházce, nebo bude-li odcházet v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku, je třeba tuto změnu dopředu písemně oznámit vychovatelce. Dítě nebude předáno osobám, u nichž je důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje že se seznámil s vnitřním řádem školní družiny. Řád je zveřejněn na informační nástěnce ve vestibulu školních družin nebo zde na webu školní družiny.

Zápis do družiny

K pravidelné docházce do školní družiny a školního klubu přihlašují rodiče své děti rodiče zápisním lístkem.

Zápisní lístek prosím odevzdejte do 2. 6. 2017, jinak nebude vaše dítě do družiny zapsáno.

Rodiče platí za zájmové vzdělávání dítěte ve školní družině měsíční příspěvek, stanovený Vnitřním předpisem ze dne 29. 6. 2012, v souladu s ustanoveními § 112 a § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 8. 2012 o zájmovém vzdělávání.
Tento příspěvek musí být vybírán nejméně čtvrtletně, nejpozději do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.

Týdenní rozpis služeb vychovatelek v roce 2017/18 

  6.00 - 8.00    7.00 - 8.00   16.00 - 17.00  Oběd:
12.00
Dozor:
15.00 - 15.15 
Tělocvična:
13.45 - 15.00 
Po G. Hubáčková J. Beštová S. Štukavcová J. Beštová G. Hubáčková V. Procházková
J. Procházková
G. Hubáčková
Út S. Štukavcová J. Procházková J. Beštová G. Hubáčková J. Procházková  
S. Štukavcová
 
St G. Hubáčková M. Koukolíčková S. Štukavcová V. Procházková S. Štukavcová M. Koukolíčková
J. Beštová A. Tomanová
G. Hubáčková  
Čt J. Beštová S. Štukavcová J. Procházková J. Beštová V. Procházková J. Beštová
S. Štukavcová J. Procházková
   
J. Procházková V. Procházková G. Hubáčková J. Procházková J. Beštová G. Hubáčková
V. Procházková S. Štukavcová
   

 

 Barevný svět (358 kB)

 


Protože paní vychovatelky vedou kroužky, nemohou být se „svými” dětmi až do konce provozu družiny a děti musíme rozdělit do jiných oddělení. 
V následující tabulce uvádíme, kde své děti najdete. Rozpis je aktualizován pro školní rok 2017/18

Určitě nejdůležitější součástí pojmu škola je pro většinu dětí i představa místa, kde tráví čas spolu s kamarády. Po skončení vyučování se o jejich zábavu, poučení a bezpečnost starají zkušené vychovatelky v 7 odděleních školní družiny.

Ve školním roce 2017/18 nabízíme tyto zájmové kroužky:

 Název kroužku  Třída  Vychovatelka  Den  Čas konání  Zahájení  Ukončení  Cena
 Sportovní  1. - 3. třída  J. Beštová  pondělí  15.15 - 16.30 18. 9.  28. 5. 200,-
 Keramický  2. třída  J. Procházková  pondělí  15.15 - 17.00 18. 9. 28. 5. 500,-
 Výtvarný  1. třída  G. Hubáčková  úterý  15.15 - 17.00 19. 9. 29. 5. 400,-
 Keramický  1. třída  S. Štukavcová  úterý  15.15 - 17.00 19. 9. 29. 5. 500,-
 SM-systém  2. - 4. třída  M. Koukolíčková  úterý  15.15 - 16.30 19. 9. 29. 5. 200,-
 Sportovní hry  1. - 3. třída  G. Hubáčková  středa  15.15 - 16.30 20. 9. 30. 5. 200,-
 Výtvarné tvoření  2. - 3. třída  J. Procházková  středa  15.15 - 16.30 20. 9. 30. 5.  400,-
 Keramický  3. - 4. třída  V. Procházková  středa  15.15 - 17.00 20. 9. 30. 5. 500,-
 Dovedné ruce  3. - 4. třída  J. Beštová  čtvrtek  15.15 - 17.00  21. 9. 31. 5.  400,-
 Dramatický  1. - 4. třída  S. Štukavcová  čtvrtek  15.15 - 16.30  21. 9. 3 1. 5.  300,-

 

Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém"je cvičení pro zdravá záda, k prevenci a regeneraci vad páteře, náprava špatného držení těla.

 Ve vytištěné přihlášce označte číslo kroužku, o který má vaše dítě zájem. Každé dítě může být zařazeno nejvýše ve dvou kroužcích. Přihlášky odevzdejte paní vychovatelce nejpozději do 9. září 2017.

Děti budou do kroužků zařazovány podle data přihlášení.

  Přihláška ke stažení je zde