Zveřejňujeme návrh úpravy školního řádu. Platný bude až po schválení školskou radou.

 

  Sankční řád (228 kB)


  • V případě, že se žákovi ve škole stane úraz, nahlásí jej neprodleně vyučujícímu v probíhající hodině, případně učiteli, který v daném okamžiku vykonává dohled (na chodbě, v šatnách, v jídelně apod.) 
  • Tento vyučující zapíše úraz do tzv. Knihy úrazů.
  • Jedná-li se o vážnější úraz a je-li zraněný ošetřen u lékaře (což rodič nebo žák ohlásí bez odkladu škole), škola úraz hlásí na pojišťovnu a Českou školní inspekci.
  • Pojišťovna úraz zaeviduje, přidělí číslo škodní události a zašle na školu dokumentaci pro odškodnění úrazu. Tato dokumentace je následně předána žákovi a o této skutečnosti jsou rodiče informováni prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. Rodičům se tak do rukou dostávají dva formuláře:

Připomínáme rodičům, že zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby nemají povoleno vstupovat do budovy školy. Pokud potřebují své děti vyzvednout, počkají na ně před školou. Výjimkou je pouze bod I-11g školního řádu. Ve všech dalších případech škola posoudí, zda je vstup cizí osoby do školy nezbytný
Toto opatření je v souladu s Metodickým doporučením MŠMT (Čj.: MSMT - 1981/2015 -1).

Školní řád  (376 kB)


 

  Klasifikační řád (455 kB)


Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní řád školní družiny

Vypracovala: Vladimíra Procházková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK
Metodické sdružení vychovatelek dne: 4. 5. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Vážení rodiče,

s ohledem na bezpečí Vašich dětí jsme se od 2. kětna 2016 rozhodli zavést následující pravidla pro konzultace s vedením školy a vyučujícími a pro pohyb zákonných zástupců ve školní budově:

Schůzku si rodič sjednává vždy předem a to telefonicky (518 321 387), případně e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Termín navrhuje škola.

1.  Ustanovení provozního řádu jsou závazná pro všechny jeho uživatele
2.  Uživatelé herního centra:    
  a)  centrum slouží přednostně potřebám základní školy a školní družiny   
  b)  centrum mohou bezplatně využívat i cizí osoby v době, kdy není využíváno školou nebo  školní družinou