Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problému.

Ve školním roce 2015 / 2016 pokračujeme výukou podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Z cizích jazyků se naši žáci povinně učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 7. ročníku začíná pro všechny výuka dalšího cizího jazyka - nabízíme ruský nebo německý jazyk. Výuka angličtiny je vždy jednou za měsíc zpestřena výukou s rodilým mluvčím. Žáci se postupně adaptují na neznámý přízvuk a rychlé tempo řeči. Ztrácí obavu z kontaktu s cizincem.