Naše škola pracuje na mezinárodním projektu EKOŠKOLA. Národním koordinátorem projektu Ekoškola je sdružení Tereza , metodicky nám při realizaci projektu pomáhá školské zařízení pro environmentální výchovu Lipka v Brně. Ekoškola je mezinárodní projekt, spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci a k ochraně a zlepšování životního prostředí v jejím okolí. Tento mezinárodní projekt probíhá v 30 zemích světa a účastní se ho přes 15 000 škol. Byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchvy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. V minulém školním roce jsme se zaměřili na odpady, vodu, elektrickou energii a na vnitřní prostředí. Všechny úkoly, které se nám podařilo splnit, přijeli zhodnotit auditoři z Prahy. Po čtrnácti dnech jsme obdrželi oznámení, že naše škola získala titul EKOŠKOLA. Předání titulu, loga a vlajky proběhlo ve Valdštejnském paláci v Praze. Předání se zúčastnila paní učitelka RNDr. Jindřiška Frídlová, ředitel školy PaedDr Zdeněk Šebesta, Ing Jiří Koliba a zástupci školního ekotýmu Vojtěch Hanusa a Jakub Prágr.

Své ohleduplné chování k okolí a přírodě shrnuli žáci školy v bodech Ekokodexu (ekologické desatero), které se žáky graficky zpracovala na 1. stupni paní učitelka Letnická a na 2. stupni pan učitel Krištof.

     

Projekt nám pomohl k sestavení školního vzdělávacího programu a k zařazení enviromentální výchovy jako průřezového tématu do vzdělávacího procesu. Díky projektu mohou naši žáci celý školní rok plnit úkoly a zábavnou formou rozvíjet své praktické znalosti a dovednosti. Zvýšila se i spolupráce učitelů školy. Akcí se účastní nejen členové ekotýmu, ale i všichni, kteří nají zájem.

Dnešní členové týmu ekoškoly

 • RNDr. Jindra Frídlová - koordinátorka EVVO
 • PaedDr. Zdeněk Šebesta - za vedení školy
 • Mgr. Josef Krištof - 2. stupeň - Vv
 • Mgr. Marek Veselka - školní časopis
 • Mgr. Stanislava Veverková-2. stupeň - školní knihovna
 • Mgr. Alice Flodrová - 2. stupeň - Inf, Aj
 • PaedDr. Zuzana Letnická - 1. stupeň
 • Mgr. Magda Vágnerová - 1. stupeň
 • Blanka Piťová - vedoucí stravovacího zařízení
 • Milena Podlasová - uklizečka
 • Jiří Procházka - školník
 • Ondřej Hrabal, 9. B
 • Nikola Sobotková, 9. B
 • Adéla Bučková, 8. A
 • Patrik Kundrata, 8. A
 • Jiří Procházka, 8. A
 • Marek Želísko, 8. A
 • Lukáš Králík, 8. B
 • David Krůza, 8. B
 • Jakub Trnečka, 8.B
 • Denisa Belková, 7. A
 • Veronika Šimková, 7.A

Ekologická učebna

Jako jeden z úkolů při plnění aktivit na mezinárodním projektu Ekoškola jsme v letošním školním roce vybudovali ve školním areálu ekologickou učebnu. Projekt byl realizován za přispění společnosti Moravské naftové doly, a. s. Hodonín, která byla partnerem projektu v rámci grantového programu Energie z přírody 2009, a města Hodonín, které finančně zajistilo zahradnické práce včetně nákupu keřů a rostlin k výsadbě.
Učebnu navrhla Ing. Zuzana Čechovská, lavice a stoly ze dřeva, kruhové lavice kolem stromů, dřevěné koše na odpadky, hrací prvky a tabule vyrobila firma Adam Balajka z Kyjova, kamennou dlažbu a pergolu zhotovila firma Karel Krist Hodonín. Realizaci biotopové zahrádky i plotu z volně rostoucích keřů provedla firma Tespra Hodonín. O zasazené rostliny a keře pečují žáci šestých tříd v pěstitelských pracích, ekologický kroužek a účastníci dobrovolných brigád. Cílem ekologické učebny je vytvořit u dětí citové vazby k přírodě, posilovat přístupy k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí a vést děti k odpovědnosti, toleranci, úctě a ochraně přírody. Našim záměrem je: „Vraťme děti do přírody.

      

Ekologická učebna je tvořena třemi částmi:

 • Učebna-pergola bude sloužit pro výuku 25 dětí (dřevěná vzdušná pergola s trelážemi bude ozeleněna popínavými rostlinami). Budou zde umístěny lavice a stoly, které budou v zimě schovány. Učebna se bude nacházet na zatravněném prostoru u prvního stupně se vzrostlými borovicemi a břízami.
 • Volně rostoucí živý plot v blízkosti učebny, který odcloní prostranství od okolí a současně bude sloužit potřebám výuky. Bude vysázen z domácích nebo zdomácnělých druhů dřevin.
 • Biotopová zahrádka - jedná se o záhony podél budovy v atriu školy. Výběr rostlin byl proveden tak, aby byl záhon zajímavý během celého roku a přiblížil žákům přirozená stanoviště rostlin v přírodě (např. jarní cibuloviny, jarní a letní květy trvalek a dřevin, podzimní zbarvení listů).

               

Ekologická učebna umožní všem žákům přímý kontakt s probíranými zástupci rostlinných čeledí, od přírodovědy a prvouky na prvním stupni, přes přírodopis na druhém stupni, až po pěstitelské práce a ekologický kroužek, kdy se žáci učí poznávat jednotlivé druhy rostlin a keřů. Budou se moci seznámit i se způsobem, jak o ně pečovat a poznají také jejich využití (květy, plody, bylinková zahrádka). Žáci budou moci vidět rostliny a keře kvetoucí v průběhu celého vegetačního období od jara do zimy.
Učebna bude sloužit všem žákům a učitelům nejen při výuce přírodovědných předmětů, ale i při výuce všech ostatních předmětů, jako je výtvarná výchova, český jazyk, cizí jazyky, hudební výchova, pěstitelské práce, pracovní činnosti a v odpoledních hodinách ekologickému kroužku a družinám. Učebna by měla umožnit nejen výuku za pěkného počasí, ale i posezení o přestávkách, práci na přírodovědných projektech a soutěže v příjemném zeleném prostředí. Učebna bude mít funkci nejen ekopedagogickou, ale i výchovnou - žáci budou o rostliny a keře pečovat, a také funkci estetickou - zkrášlí školní areál.

               

Jak probíhala realizace projektu:
srpen:
úprava pozemku, zahradnické práce, osázení biotopové zahrádky v atriu školy a vysázení plotu z volně rostoucích keřů
září:
dokončení výsadby keřů u plotu
říjen, listopad:
vybudování chodníku a kamenné dlažby pod pergolu, zhotovení pergoly dosázení cibulovin v atriu
únor, březen:
zhotovení inventáře do ekologické učebny lavic a stolů, tabulí, košů na odpadky, kulatých dřevěných lavic kolem stromů, jezevčíka na posezení pro prvňáčky
květen:
úprava terénu, obnova trávníku a výsadba popínavých rostlin u pergoly, dokončení výroby keramických jmenovek na rostliny a keře (paní vychovatelky V. Procházková,D. Mrázová a S. Štukavcová)
červen:
slavnostní otevření ekologické učebny. Jako poděkování sponzorům si žáci naší školy připravili kytičku slováckých písniček o zahradě a přírodě, které doprovázela muzika Kmíni s primášem Vojtou Hodesem, který byl naším bývalým žákem.

               

Převzetí titulu Ekoškola

     „Vážené dámy, vážení pánové, získání titulu nám udělalo velkou radost a velmi si ho vážíme. Je to pro nás závazek, ale současně i velká motivace pokračovat v soutěži dál. Chtěli bychom poděkovat městu Hodonínu a vedení školy za podporu, také brněnské Lipce za metodické vedení i pražské Tereze. Dále bychom chtěli poděkovat auditorům za pohodovou atmosféru při auditu a praktické a věcné rady, které nám pomohou při další práci na projektu.“

Projev žáka Vojtěcha Hanusy ve Valdštejnském paláci.

             

 

Co všechno děláme

Na mezinárodním projektu Ekoškola pracuje naše škola i v tomto školním roce 2008 - 2009. Protože deváťáci, kteří pracovali v Ekotýmu odešli na střední školy, museli jsme Ekotým obnovit. Nový ekotým absolvoval seminář na ekologickém centru Rychta Krásensko, kde se žáci naučili, jak provádět audit na škole a podílet se na ekologizaci provozu školy. Děti se naučily vyplňovat pracovní listy šetrný spotřebitel, voda atd., které používají při práci na projektu. Projekt se zabývá zlepšováním a ochranou životního prostředí ve čtyřech oblastech - voda, odpady, energie a prostředí školy. Během pokračování projektu jsme na chodbách školy obnovili květinovou výzdobu, byly zabudovány nové parapety u šaten místo poškozených, šatny s pletivem jsou postupně nahrazovány skříňkami a byl zrušen automat na Coca Colu. Chodby, zadní stěny tříd a dveře byly na návrh žáků natřeny pastelovými barvami - béžovou, žlutou, zelenou. Chodby, školní jídelna i školní družiny jsou pravidelně tématicky zdobeny výtvarnými pracemi žáků a výrobky dětí z keramického kroužku a školních družin(vánoce, velikonoce…). Školní knihovna je pravidelně doplňována přírodovědnými encyklopediemi a knihami o pěstování pokojových rostlin. Byl znovu natřen plot kolem celého školního areálu a zbudováno nové sportovní hřiště u lanové pyramidy. Dále byl opraven výukový program Slunce do škol a stávající ekokodex byl aktualizován a doplněn novými podněty žáků.Pokračujeme dále ve třídění odpadu ve třídách a na chodbách.Ve sběru papíru jsme se v minulém školním roce umístili na prvním místě mezi hodonínskými školami. Během celého školního roku se žáci připravují na Den činu - jedná se o Ekojarmark, na kterém představí děti své výrobky z odpadových a přírodních materiálů a z keramiky.

V dalším pokračování projektu bychom chtěli zrekonstruovat žákovské záchody na druhém stupni, instalovat odrazové desky za radiátory na úsporu energie a zbudovat stojany na kola pro žáky, kteří dojíždějí do školy na kole. V letošním roce jsme se zaměřili na odpady a vnitřní a vnější prostředí školy.Z Ministerstva životního prostředí se nám podařilo získat bezplatně několik sad odpadových nádob na chodby školy a komposter na bioodpad, které na škole chyběly. Ve školním areálu bychom chtěli vybudovat ekologickou učebnu,která by měla u dětí vytvářet citové vazby k přírodě, posilovat přístupy k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí a vést děti k odpovědnosti, toleranci, úctě a ochraně přírody.

Pracovní tým ekoškoly se snaží informovat a zapojit do programu celou školu i širší veřejnost (články ve školním časopisu Mafík, informace na ekologické nástěnce, výzvy ve školním rozhlase, články v regionálním tisku a prezentace projektu na webu.

Žáci školy se zúčastnili čtyř mezinárodních dětských konferencí UNEP - v Kanadě, USA, Japonsku a Norsku. Sponzory těchto cest byly tyto organizace:
Městský úřad Hodonín a Moravské naftové doly (2003), 
Městský úřad Hodonín a Lesy České republiky (2004), 
Lesy České republiky, Toyota Motor Czech, TPK Hodonín a Homedica Hodonín (2005), 
Městský úřad Hodonín a Krajský úřad Jihomoravského kraje (2008)

Pár vzpomínek na Japonsko

Odborné exkurze ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty se staly nedílnou součástí EV na naší škole a mají u nás několikaletou tradici. Vychovávají děti k péči o přírodu a životní prostředí lépe než hodiny absolvované ve školních lavicích. Žáci se seznamují s ochranným režimem území, s bohatstvím rostlin a živočichů, krajinou a pravidly chování v chráněném území. Exkurze jsou zpestřeny ekosoutěžemi a hrami a kromě přírody se děti seznámí i s historií a kulturou dané oblasti.

Přírodovědná exkurze LODÍ K LUŽNÍMU LESU

Plavba lodí po Baťově kanálu ke vnorovským plavebním komorám. Pěší túra do okolního lužního lesa, ke slepému rameni a jezu. Seznámení s historií Baťova kanálu a s přírodou lužní krajiny kolem řeky Moravy. Délka pěší trasy exkurze: 5km.

Exkurze POUŠŤ A ŘEKA

Národní přírodní památka Váté písky a přírodní park Strážnické Pomoraví Váté písky jsou jedinečnou lokalitou, ve které se vyskytují suchomilné druhy rostlin a živočichů. V minulosti bylo území nazýváno Moravskou Saharou. Při exkurzi je možno spatřit naši největší ještěrku - ještěrku zelenou. Nedaleko od Vátých písků se nachází poslední nezregulovaný úsek na dolním toku Moravy. Řeka zde vytváří zajímavé meandry a písečné stěny, z nichž nejvyšší, Čertova stěnu, najdeme v národní přírodní památce Osypané břehy.

Přírodní rezervace Horky a Písečný rybník - ZA HLAVÁČKEM JARNÍM

Horky, travnaté a křovinaté svahy nedaleko Milotic. Jsou známy především výskytem hlaváčku jarního, který za květu tvoří žluté koberce. Písečný rybník a jeho okolí jsou domovem řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Můžeme zde spatřit potápky, volavky, bobří ohryzy a krásné vodní rostliny jako leknín a stulík.

ŽABÍ DEN

Den Země 2008 oslavila naše Žabízi dnem. Inspirací byl projekt ZOO v Hodoníně „Žáby bijí na poplach“, organizovaný paní Mikulcovou. Na projektu začala jako první pracovat paní učitelka Šmýdová se svou třídou. Projektového dne se nakonec zúčastnily všechny třídy z prvního stupně, školní družiny, výtvarný kroužek paní Jany Nedvídkové a některé třídy z druhého stupně. A tak vznikly krásné výrobky se žabími motivy - obrovské i malinké žabky z papíru‚ žáby z látek, z víček, z ořechů, žabičky malované na hedvábí, na skle, žabky z keramiky, žabí jezírko. Dalšími aktivitami byla spousta výkresů, projekty, povídky, pohádky a básničky o žábách. Žáci z 8. A udělali velmi zajímavou prezentaci o skokanu skřehotavém. Ve školní zahradě se uskutečnila vědomostní soutěž „Žabí stezkou“, kterou pro své malé kamarády z prvních a druhých tříd připravili žáci čtvrtých a pátých tříd. Výtvarné i literární práce žáků z projektového dne byly vystaveny v hodonínské ZOO a výtěžek z prodeje některých výrobků přispěje k záchraně ohrožených obojživelníků. Projektový den jsme zakončili exkurzí na Písečný rybník u Milotic, kterou pro žáky připravili pracovníci VIS Bílé Karpaty. Žabí den se dětem líbil a zařadil se tak úspěšně k předchozím projektovým dnům - Motýlí den, Ptačí den, Jablíčkový den, které na naší škole proběhly.

Dne 5. ledna 2007 se uskutečnil v Brně seminář k projektu Ekoškola. Členové koordinačního jádra ekotýmu Vojta Hanusa a Lukáš Cerulík si připravili prezentaci o průběhu projektu na škole. Silné a slabé stránky v ekologizaci školy prezentovala na úvodním semináři v Brně koordinátorka EVVO, paní učitelka Frídlová.

První duben je vyhlášen ve světě jako Den ptactva. Protože se škola nachází v areálu, kde roste spousta vzrostlých listnatých stromů, přivítaly jarní dny i hromady nafoukaného listí a spousty odpadků. Žáci ekotýmu se rozhodli, že se areál školy musí uklidit a jako den D, kdy bude všechno čisté, si vybrali 1. duben. Ve spolupráci s vedením školy byl vypracován plán úklidu. Každá třída dostala svůj úsek, který měla na starosti a který měla uklidit. A tak se uklízelo a uklízelo. Uklízeli žáci z druhého stupně, ale pozadu nezůstaly ani děti z prvního stupně. I učitelé chtěli mít svou školu hezkou, a tak si ve svém volnu, stejně jako žáci ekotýmu a dobrovolníci z 8. a 9. tříd, udělali brigádu. Den ptactva přivítalo nejen čisté okolí školy, ale i deset ptačích budek, které pod vedením pana učitele Seménky vyrobili žáci v pracovních činnostech a které pan školník ekologicky pomocí upevňovacích řemínků zavěsil na stromy. A nám nezbývá než čekat, až se v nich zabydlí ptačí rodinky a odmění nás svým zpěvem. 
Děti ze školní družiny se připojily s výrobky s ptačími motivy, vyrobenými pod vedením paní vychovatelky Mrázové. Paní učitelka Vacenovská vyrobila se svými dětmi obrovský ptačí strom, který zdobí chodbu školy, a děti ze školního klubu pod vedení paní vychovatelky Nedvídkové vytvořily nádhernou kolekci ptáčků, malovaných na hedvábí.

Den činu - Ekojarmark se koná každý rok v dubnu. Stejně jako v loňském roce škola vystavovala a prodávala výrobky dětí všech věkových kategorií, hlavně ze školního klubu a družin. Výrobky s přírodovědnými náměty byly zhotoveny z odpadových a přírodních materiálů.

Jako každoročně se naše škola zapojila do oslav Dne Země. Žáci z několika tříd se zúčastnili výukových programů hodonínského ekocentra a ekologických soutěží. Velmi hezkou aktivitou k tomuto dnu byl projektový den v prvních třídách. Paní učitelka Sýkorová si připravila aktivitu Třídíme odpad, paní učitelka Kurzová Zásady správné výživy a paní učitelka Letnická téma o čistotě vody a vzduchu. Prvňáčci s velkou pozorností pozorovali v mikroskopu průduchy,na mapě si ukazovali moře a oceány a povídali si o vzniku a účincích kyselých dešťů. Paní učitelka jim připravila přírodní indikátor z červeného zelí, který v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí měnil barvu. Protože si na tuto hodinu oblékla bílý chemický plášť a protože jsme si vypustili Džina z lahve, sklidila velký úspěch.
Dne 27. dubna 2007 se třída 9. A, ekotým a redakční rada školního časopisu zúčastnily exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Byla to naše aktivita ke Dni Země. Protože se v chemii učíme o zdrojích energie, víme že fosilních paliv pomalu ubývá a jednou z dalších možností, jak získat energii je právě jaderné palivo. V informačním centru jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o provozu elektrárny i její historii. Tento den jsme také navštívili Mohelenskou hadcovou step a mohli jsme obdivovat nejenom nádherný říční meandr se skalními útvary, ale i ještěrku zelenou, kterou se nám podařilo objevit.

Na jaře 2006 proběhl projektový den Motýlí den. Druháci se formou hry naučili všechno o způsobu života a vývoje motýlů ve výukovém programu Mgr. Piknerové z VIS Bílé Karpaty - Housenka a její kabátek. Třeťáci navštívili hodonínské Ekocentrum, kde se také dozvěděli spoustu zajímavostí o motýlech. Chodby i třídy školy byly vyzdobeny pestrou směsicí motýlů z  nejrůznějších materiálů. V dramatickém kroužku paní vychovatelky Balákové složily děti básničku "O kukle", v hudební výchově se naučily s paní učitelkou Vagnerovou zpívat písničku Chytila jsem na pasece motýlka. V němčině u paní učitelky Kubíšové četli žáci pohádku o motýlkovi a osmáci udělali ve svém volnu motýla z uzávěrů od PET lahví.

V březnu se žáci 8.A a ekotýmu zúčastnili exkurze VIS Bílé Karpaty do Moravské Amazonie. Byli jsme svědky probouzející se přírody lužního lesa a s tisíci kvetoucími sněženkami. V několika třídách na 1. i 2. stupni proběhl seminář o bioodpadech Ing. Gřondilové.

V listopadu 2006 se žáci z ekotýmu a z redakční rady školního časopisu zúčastnili semináře Jak provádět audit na škole, na Rychtě v Krásensku.
V půli listopadu se žáci 4. a 5. tříd, členové ekotýmu a redakční rady školníiho časopisu zúčastnili dne otevřených dveří v  Regionálním centru pro nakládání s komunálním odpadem. Vyslechli odborný, ale velmi zajímavý výklad RNDr. Novákové.