Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problému.

Seznamte se s naším učebním plánem ŠKOLA POHODY. 

 

 Vzdělávací
 oblast
 Vyučovací
 předmět
 Minimum
 hodin
 Plánovaný
 počet
 1.
ročník
  2.
ročník
3.
ročník 
4.
ročník 
5.
ročník   
1. stupeň součet 
min. dis. min. dis. min.  dis. min. dis. min. dis. min. dis.
 Jazyk a  jazyková  komunikace     Český
  jazyk 
33 39 7 1 7 1 7 1 6 2 6 1 33 6
    Anglický
  jazyk
9 10 3 3 3 1 9 1
    Německý
  jazyk
—  —  0 0
 Matematika  a  její  aplikace    Matematika 20 25 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5
 Informační a  komunikační  technologie   Informatika 1 1 0
 Člověk a  jeho  svět   Prvouka 12 14 1 2   —  —  —  —   — — 
 Přírodověda  —   — —   —  —   —  —  2 —  4 0
 Vlastivěda —  —  —  —  —   —  2 —  1 3
 Umění a  kultura    Hudební
  výchova
12 12  1  —  1 —   1  —   1  —  1  — 0
  Výtvarná
  výchova
 2 —  —  —  —  1 — 
 Člověk a
 zdraví
  Tělesná
  výchova
10 10  2  —  2  —  2   —  2  —  2 —  10  0
 Člověk a  svět  práce   Pracovní
  činnosti
5 5  1 —  1  — —  —  1 — 
 Volitelné  předměty   Volitelné
  předměty
0 0 —  —  —  —  —  —   0
       Dramatická
 výchova

0

2   —  —  1 —  —  2
   SOUČET 102 118 21     22 24   25   26   102  16
   minimum     18    18   22  22    22  —  
   maximum     22   22   26   26    26  —  

dis = disponibilní dotace