Poslední aktualizace

 28. 3. 2014 

Změna termínu třídních schůzek

Třídní schůzky se místo 15. dubna 2014 budou konat o týden později, v úterý 22. 4. 2014 v 16.00.
Podrobnější plán akcí tohoto školního roku je zde .

Metody výuky čtení na naší škole

V září 2012 jsme s novými prvňáčky poprvé vyzkoušeli genetickou metodu výuky čtení. Čím se liší od tradiční analyticko-syntetické? Zde je stručné porovnání.

Metoda analyticko-syntetická
Kombinuje rozklad slova na slabiky a hlásky a spojování písmen do slabik a slov.
Např. slovo JAHODA se děti učí číst jako JA-HO-DA.
Současně se čtením se seznamují se všemi čtyřmi písemnými podobami hlásky (malým i velkým tiskacím písmenem, malým i velkým psacím písmenem) a učí se je také psát. Děti si začínají psát do písanek na konci října.

Metoda genetická
Ačkoliv se touto metodou nevyučuje na všech školách, není to nová metoda. Základy byly položeny již v roce 1913 v čítance Poupata od Josefa Kožíška. Od samého začátku žáci čtou i zapisují celá slova a následně celé věty.
Např. slovo JAHODA se učí číst jako J-A-H-O-D-A.
Takto začínají číst děti, které se naučí číst „samy” po písmenkách. Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší. Pokud žáci zvládnou velká tiskací písmena, přechází na nácvik malých písmen. Současně tak neustále procvičují jemnou motoriku. Ruku uvolňují až do Vánoc. Do písanky začínají psát v lednu. Ze zkušeností víme, že žáci dokážou velmi dobře vnímat obsah vět, jde tedy o čtení s porozuměním.

Při vzájemném porovnání obou metod docházíme k závěru, že obě mají své klady a zápory. Každá bude vyhovovat jinému typu žáků a každá bude různými učiteli aplikována jinak. Nezáleží tedy jen na metodách výuky, ale také na způsobu aplikace do školního vyučování.
Na naší škole máme s genetickou metodou kladné zkušenosti. Z dotazníku, který ve školním roce 2012/2013 vyplnilo 58 rodičů, vyplynulo, že 54 rodičů by znovu zvolilo genetickou metodu k výuce čtení u svého prvňáčka.

.


Výuka angličtiny s rodilými mluvčími

Od ledna 2014 jsme začali do hodin pravidelně zvát rodilé mluvčí z agentury Education Services. Tyto lekce se uskuteční zhruba jednou za měsíc a slibujeme si od nich, že žácí ztratí ostych před cizinci a zoufalá věta „Paní učitelko, to nás tu s ním necháte SAMOTNÉ???” se stane jen úsměvnou vzpomínkou...


Řád školy

Řád školy byl aktualizován s platností od 15. 1. 2014. Plné znění řádu  zde.

Nové DIČ

Od 1. ledna  2014 přistupuje naše organizace do skupiny DPH, registrované pod   DIČ: CZ699001303.
Od tohoto data bude třeba toto DIČ používat na všech fakturách a písemnostech.

Novinky z družiny

Galerie fotografií z družiny přidána zde .

Výroční zpráva

Znění výroční zprávy za rok 2012/13 je zde .

Nesmírně šikovní, pracovití, nápadití,

zajímají se o vše, co se kolem děje a vše, co jim společnost nabídne. Těmito slovy by se dali charakterizovat žáci, kteří se zúčastnili projektu Země je báječné místo pro život. Školní družina spolu s 2. stupněm uspořádala výstavu prací. Život není jen škola. Naše děti se kromě školní práce rozvíjejí i v ve školní družině, čtyřech keramických a třech výtvarných kroužcích. Keramické výrobky, práce s hedvábím, malba na sklo, vytváření oděvních návrhů, zachycení života v přírodě, nádherná pohádková vyobrazení - to všechno nabídly naše děti na výstavě prací, kterou uspořádala školní družina ve spolupráci s 2. stupněm.

přechod do Galerie prací


Výuka nadaných žáků

Od školního roku 1999/2000 jsme vždy v 6. ročníku otevírali třídu s rozšířenou výukou matematiky (vyšší počet hodin matematiky a chemie, náročnější učební osnovy, účast na soutěžích - Matematická olympiáda, Klokánek, Pythagoriáda, Chemická olympiáda).

V souvislosti se zaváděním vlastního vzdělávacího programu Škola pohody a poklesem žáků v ročníku jsme využili možnosti výuky matematiky ve skupině s rozšířenou výukou (Vyhl. č. 48/2005 Sb., § 9, odst. 1). Žáci se tedy dělili do skupin podle svého zájmu pouze na matematiku. V posledních třech letech ale máme problém naplnit tuto skupinu žáky, kteří mají o tento předmět zájem. Přestože máme od našich absolventů i jejich rodičů kladné ohlasy na takový způsob výuky, okolnosti nás nutí ke změně.

Od školního roku 2012/2013 se tedy vrátíme ke způsobu výuky matematiky, který předcházel „matematickým třídám“, tzn. žáci budou rozděleni vyučujícími do dvou skupin podle svých schopností v tomto předmětu. Nebudeme tedy dělat žádné přijímací zkoušky, jediným kritériem bude dobrý prospěch v matematice. Výhodou tohoto rozdělení bude možnost volit různé stupně obtížnosti procvičovaných úloh. Jedná se o osvědčený model výuky a jsme tedy přesvědčeni, že úroveň matematiky na naší škole zůstane zachována.